Feit of fictie?
De N-VA houdt stellingen en uitspraken van politici, journalisten en anderen tegen het licht en checkt het waarheidsgehalte ervan.

Feit of fictie: Groeit onze economie nu op twee jaar tijd dubbel zo hard als tijdens drie jaar Di Rupo?

Feit of fictie: Groeit onze economie nu op twee jaar tijd dubbel zo hard als tijdens drie jaar Di Rupo?

In De Zevende Dag, het zondagse actualiteitenprogramma van de VRT, blikte N-VA-voorzitter Bart De Wever tevreden terug op het eerste halfjaar van de regering-Michel. Wel betreurde hij dat een aantal positieve effecten van het beleid van deze regering zo goed als geen aandacht krijgen. Als voorbeeld haalde hij de groei van onze economie aan, die vandaag duidelijk opnieuw aantrekt. “We moeten de groeiverwachting voor het eerst sinds lang naar boven bijstellen”, sprak De Wever. “We gaan de komende twee jaar wellicht het dubbele groeien van de hele legislatuur-Di Rupo.”

Een reactie van de PS liet niet lang op zich wachten. Via Twitter wezen de Franstalige socialisten erop dat het Bbp Het bruto binnenlands product omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgisch bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp van België tot in 2014 sneller groeide dan dat van de eurozone, wat nu niet langer het geval zou zijn. Een stelling die misschien wel kan kloppen, maar die helemaal geen weerlegging vormt van wat De Wever in De Zevende Dag beweerde. De N-VA-voorzitter verwees immers niet naar de groei in de eurozone, enkel naar de groei van het Belgische bbp.

Correct
over deze onderwerpen: 
Economie

De OESO voorziet zelfs meer dan het dubbele van de economische groei onder Di Rupo

De federale regering-Di Rupo trad aan in december 2011 en gaf de fakkel door aan de regering-Michel in oktober 2014. Als we de economische groei in de loop van die drie regeringsjaren in rekening brengen, komen we uit op een totale groei van 1,39 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgisch bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp: 0,09 procent in 2012; 0,27 procent in 2013; en 1,03 procent in 2014.

Vergelijk dat met de groeicijfers die de OESO in het vooruitzicht stelt voor dit en volgend jaar: 1,35 procent (2015) en 1,75 procent (2016), wat een totale groei van 3,10 procent van het bbp oplevert. Dat is zelfs méér dan het dubbele van de 1,39 procent die de regering-Di Rupo realiseerde. En zoals ook De Wever in De Zevende Dag aangaf, is die grotere economische groei overwegend te danken aan de structurele hervormingen en de budgettaire inspanningen die de regering-Michel het voorbije halfjaar leverde. Daarvoor kreeg deze regeringsploeg eerder al lof toegezwaaid van diezelfde OESO, in een evaluatierapport uit februari.

Feit of fictie: Leidt het Europese geldbeleid tot stijgende levensduurte en overgewaardeerde beurzen?

Feit of fictie: Leidt het Europese geldbeleid tot stijgende levensduurte en overgewaardeerde beurzen?

In een tweet wijst econoom Geert Noels op enkele negatieve effecten van kwantitatieve geldverruiming of QE (‘quantitative easing’). Met die maatregel, die begin maart inging, wil de Europese Centrale Bank (ECB) de economische groei in de eurolanden stimuleren. Daartoe drukt die instelling massaal euro’s bij. Daarmee zal zij tot september 2016 elke maand voor zo’n 60 miljard euro aan (staats) Obligatie Een lening aan een bedrijf of een overheid, die je met interest terugbetaald krijgt. In tegenstelling tot aandelen, hebben de meeste obligaties een vaste looptijd en een vaste interest, die meestal jaarlijks wordt uitbetaald. Daardoor houden obligaties in de regel ook minder risico in dan aandelen. obligaties opkopen. Dat aankoopprogramma moet op termijn ook de te lage Inflatie De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht. inflatie in de eurozone weer opkrikken, tot twee procent. In maart was die al gestegen naar -0,1 procent, maar nog altijd licht negatief.

Voor de gewone consument is die stijgende inflatie niet meteen een goede zaak. Met de toename van de hoeveelheid geld (monetaire inflatie) daalt immers ook de waarde ervan (prijsinflatie) - en daarmee ook de koopkracht van de mensen. Het leven wordt met andere woorden duurder. Zo ziet het er nu al naar uit dat de prijs van basisgoederen als kleren en schoenen het komende jaar met vijf tot tien procent de hoogte in zal gaan. Een artikel in de zakenkrant De Tijd, waar Noels in zijn tweet ook naar verwijst, licht dat effect mooi toe.

Tegelijk moet Noels vaststellen, samen met diezelfde zakenkrant (in een ander artikel), dat de Brusselse beurs dit jaar al tien tot vijftien procent meer rendement opleverde. Ook dat is grotendeels een effect van de financiële ‘bazooka’ van de ECB: alleen al de aankondiging ervan, in januari, schepte een positief klimaat voor aandelen. “Die geldinjectie heeft de marktrentes nog verder doen dalen, waardoor vastrentende producten amper renderen”, schrijft De Tijd. “Wil je vandaag wat rendement, dan is de beurs de enige optie.” Indien niet of onvoldoende gecorrigeerd, brengt zo’n kunstmatig sterk beursklimaat onvermijdelijk het risico op zeepbellen in de economie met zich mee.

Correct
over deze onderwerpen: 
Economie, Europees beleid, Europese Commissie

De Europese Centrale Bank ondergraaft een écht herstelbeleid en blijft onze economie doping toedienen

Niet alleen Geert Noels, ook onze eigenste minister van Financiën Johan Van Overtveldt wees in januari al op de mogelijke neveneffecten van zo’n kwantitatieve geldverruiming. Hij vreesde met name dat de rente voor spaargeld, die al een tijdje historisch laag is, nog verder zou zakken: een voorspelling die intussen ook is uitgekomen, al werd die in de Kamer op felle kritiek onthaald. En ook de problemen voor pensioenfondsen worden stilaan duidelijk.

Naast die lage rente is er ook de impact op de euro. “Afgelopen kwartaal viel de Europese eenheidsmunt 11 procent terug tegenover de dollar, de grootste kwartaaldaling sinds het ontstaan van de euro in 1999”, schrijft De Tijd. Die zwakkere euro kan de economische groei binnen de eurozone een welgekomen duwtje in de rug geven. Maar voor de koopkracht van de Europese consument is het in eerste instantie minder goed nieuws.

Voor de N-VA is het nog maar de vraag of zo’n door schulden gefinancierde groei duurzaam is. Om onze ondervoorzitter Sander Loones te citeren: “Een crisis los je niet op door geld te printen.” Het probleem is immers niet dat er te weinig geld op de markt is, maar dat er te weinig investeringsmogelijkheden zijn. De Europese economie heeft nood aan een echt herstelbeleid. Helaas nemen de interventies van de ECB net de druk weg om broodnodige hervormingen door te voeren en budgettair orde op zaken te stellen. “Wanneer we in de toekomst weer willen groeien, hebben we geen keuze,” stelt Sander Loones, “hervormen is de enige optie.” Daarbij dienen besparingen in de lopende uitgaven, lagere belastingen en intelligente investeringen in bijvoorbeeld innovatie centraal te staan. De inspanningen van de federale en Vlaamse regering zijn het begin van die lange weg.

Deze infografiek vat alles nog eens mooi samen.