Feit of fictie?
De N-VA houdt stellingen en uitspraken van politici, journalisten en anderen tegen het licht en checkt het waarheidsgehalte ervan.

Feit of fictie: Is het duurder geworden om langdurig werklozen aan te werven?

Feit of fictie: Is het duurder geworden om langdurig werklozen aan te werven?

In een artikel op de website van de krant De Standaard haalt Vlaams Parlementslid voor de sp.a Yasmine Kherbache hard uit naar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Door de RSZ-korting op de werkgeversbijdrage voor langdurig werklozen te schrappen, heeft die volgens haar het aanwerven van net die categorie van werklozen weer duurder gemaakt. Waardoor de kansen op de arbeidsmarkt voor die ‘moeilijke’ profielen, vaak laaggeschoolden, nog verder dreigen te slinken, vreest zij.

Daarbij verliest Kherbache gemakshalve uit het oog dat de huidige federale regering werk maakt van een algemene loonlastenverlaging voor álle werkgevers, waardoor het aanwerven van werknemers in het algemeen goedkoper wordt. Dat doet zij onder meer via een Indexsprong België is een van de weinige landen die een automatische indexering kennen. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen en sociale uitkeringen steeds aangepast zijn aan de inflatie. Doordat met de levensduurte ook de lonen stijgen, ontstaat echter het risico op een loonhandicap, wat de concurrentiekracht ondermijnt. Een indexsprong, waarbij men de automatische indexaanpassing tijdelijk overslaat, biedt daarvoor een oplossing. indexsprong van twee procent in 2015 en een verdere loonmatiging in 2016. Voor de eerste drie aanwervingen wordt de structurele RSZ-vermindering bovendien nog verhoogd met 50 euro per kwartaal. Ten slotte zorgt de belastingverschuiving die deze zomer werd aangekondigd voor een algemene loonlastenverlaging van 33 naar 25 procent met ingang van volgend jaar.

Maar ook de Vlaamse Regering laat zich niet onbetuigd. Het is immers niet omdat minister Muyters het vroegere doelgroepenbeleid met de bijbehorende kortingen grondig heeft vereenvoudigd, dat er plots geen specifieke maatregelen voor langdurig werklozen meer worden genomen.

Incorrect

Aanwerven is algemeen goedkoper geworden en werkervaring opdoen wordt eenvoudiger

Niet iedereen kan behoren tot een doelgroep. Net daarom besloot Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het bestaande kluwen van 36 verschillende, elkaar overlappende doelgroepmaatregelen te ontwarren en grondig te hervormen op maat van drie specifieke doelgroepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Voor aanwervingen uit die categorieën van werkzoekenden geniet de werkgever nog steeds van een specifieke RSZ-vermindering.

Die vereenvoudiging van de doelgroepkortingen past binnen een ruimer doelgroepenbeleid. Zo vormt zij slechts het eerste hoofdstuk van het Vlaamse Banenpact, dat ook een belangrijk kwaliteitsluik bevat. Daarin wordt een begeleiding op maat voorzien voor alle werkzoekenden.

Specifiek voor de langdurige en bij voorrang ook laaggeschoolde werkzoekenden zet deze Vlaamse Regering in op werkervaringsplaatsen. Die moeten helpen om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Vandaag bestaan er echter zoveel statuten en systemen die werkzoekenden toelaten om (tijdelijke) werkervaring op te doen, dat het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Daarom werkt minister Muyters aan een eengemaakt stelsel van tijdelijke werkervaring, als opstap naar vast werk. Want het uiteindelijke doel blijft om zoveel mogelijk mensen aan een duurzame job te helpen in het normale arbeidscircuit.

Daalt de werkloosheid vandaag eerder door strengere regels dan door extra jobs?

Daalt de werkloosheid vandaag eerder door strengere regels dan door extra jobs?

“De betere werkloosheidsstatistieken voor begin 2015 zijn volgens de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie vooral het resultaat van strengere regels”, lezen we in De Standaard. “Mensen verdwijnen niet noodzakelijk uit de statistieken omdat ze een job hebben, maar omdat ze niet langer een uitkering krijgen.”

Een twijfelachtige stelling, want als er nu iets is waar deze regering op inzet, dan is het wel jobcreatie. En dat zij daar ook in slaagt, dat bewijzen de objectieve cijfers van nationale en internationale instellingen zoals de Nationale Bank van België (NBB) en de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO. Zo zouden er dit jaar al 25.500 jobs bijkomen en volgend jaar nog eens 36.800. Tegen 2020 zou het beleid van deze regering in totaal zo meer dan 200.000 nieuwe jobs opleveren, voornamelijk in de privésector.

Diezelfde groeitrend spreekt ook duidelijk uit de vacaturecijfers die de VDAB in augustus openbaar maakte. In de voorbije twaalf maanden ontving die Dienst 167.779 vacatures. Dat is 5,5 procent meer dan in de twaalf maanden ervoor.

Dat er extra jobs gecreëerd én ingevuld worden, valt dus niet te ontkennen. Wat de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ook moge beweren.

Incorrect

De jobcreatie valt niet te ontkennen, evenmin als haar positief effect op de werkloosheid

Dat er vandaag strengere regels gelden voor het bekomen van een werkloosheidsuitkering, is een feit. Net zoals er vandaag minder werklozen opduiken in de statistieken. Zoals we in een eerdere Feit of Fictie al aangaven, is dat ook de bedoeling van de hervormingen die deze federale regering met de N-VA doorvoert.

De N-VA wil weg van het veel te passieve arbeidsmarktbeleid uit het verleden. Dat maakte vroegtijdige schoolverlaters op jonge leeftijd structureel afhankelijk van een werkloosheidsuitkering en leidde tot oneigenlijk gebruik van werkloosheidsuitkeringen en uitkeringsfraude. Via een activerend beleid en strengere werkloosheidsregels zorgen we ervoor dat de middelen van de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid terecht komen bij wie er echt nood aan heeft en met recht aanspraak op kan maken.

De N-VA gaat in deze regering voluit voor een beleid van versterkte activering. Daarbij ligt de focus op extra jobcreatie en een optimale begeleiding naar werk. Want een job biedt nog steeds de beste garantie op een duurzame uitweg uit de armoede.