De afgelopen jaren hing stikstof als het zwaard van Damocles boven de Vlaamse welvaart. Onder leiding van de N-VA kwam een stikstofdecreet tot stand dat de vergunningenstop afwendde. We verzekerden zo de Vlaamse welvaart. Onze landbouw krijgt weer ademruimte om te ondernemen, terwijl ook onze waardevolle natuur wordt beschermd.

Voor de volgende legislatuur willen we een onderzoek starten dat bekijkt of er vanaf 2031 kan worden overgeschakeld van het huidige depositiebeleid naar een vorm van een emissiebeleid in functie van het terugdringen van de resterende stikstofeffecten op de Europees beschermde natuur in Vlaanderen.  

We gaan het gesprek aan met de Europese Commissie om de mogelijkheden te bekijken met betrekking tot de problematiek van de zeer stikstofgevoelige habitats in dichtbevolkte regio’s. Er wordt ook besproken of en hoe de versnipperde SBZ (Seciale Beschermingszones) in Vlaanderen kunnen worden herschikt in functie van een lagere socio-economische impact en een betere realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.  

We reduceren de uitstoot van onze veestapel. De milieugebruiksruimte wordt door de uitstoot van die intensieve veeteelt systematisch overschreden. Om de reductie te verwezenlijken, stellen we een strategisch plan op voor de toekomst van de veeteelt in Vlaanderen. Daarbij kijken we onder meer naar innovatie, grondgebonden veeteelt en een eiwitshift.