De N-VA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming op privacy@n-va.be.

Verwerkingsdoeleinden

De N-VA verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Leden: identificatiegegevens, geslacht, geboortedatum, samenstelling van het gezin, bankrekeningnummer, opleiding, beroep, lidmaatschapsgegevens, politieke functies en partijfuncties voor ledenbeheer
 • Personeel: identificatiegegevens, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae, bankrekeningnummer, personeelsgegevens voor personeelsbeheer inclusief sollicitaties
 • Nieuwsbriefinschrijvers: identificatiegegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven
 • Websitegebruikers: elektronische identificatiegegevens om de gebruikservaring te optimaliseren, statistieken op te stellen en gerichte advertenties te tonen

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om de partijwerking mogelijk te maken, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de gebruikers steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de leden worden gedeeld met interne partijorganen, waaronder de lokale afdelingen, van de N-VA binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de N-VA verbonden zijn. Voor de partijwerking doen we beroep op derden die onze gegevens ontvangen, zoals bijvoorbeeld voor het drukken van lidkaarten of het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen.

De N-VA verbindt er zich, naar best vermogen, toe dat deze ontvangers de nodige technische en alle redelijke organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens via allerlei voorschriften.

De N-VA verkoopt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende volgende termijnen:

 • Leden: twee jaar na de stopzetting van het lidmaatschap voor actief ledenbeheer, tenzij het einde van het lidmaatschap overeenkomstig is aan een van de gronden in artikel 1.7 van de statuten. Vervolgens worden ledengegevens naar een passief archief verplaatst met de vereiste waarborgen.
 • Personeel: tot en met de volgende legislatuur en minstens zeven jaar na de stopzetting van de arbeidsovereenkomst met uitsluiting van wettelijke bewaartermijnen.
 • Sollicitanten: tot en met de volgende legislatuur en minstens zeven jaar na de sollicitatieprocedure voor opname in de werfreserve met uitsluiting van wettelijke bewaartermijnen.
 • Nieuwsbriefinschrijvers: gedurende de looptijd van de inschrijving.
 • Websitegebruikers: afhankelijk van de doelstelling (zie hiervoor ons cookiebeleid).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere entiteit.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt het lid gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn ledenaccount aan te passen via het ledenportaal (https://mijn.n-va.be/); en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@n-va.be, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart);
 • een brief te sturen naar N-VA, Koningsstraat 47/6, 1000 Brussel, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

Klacht

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door de N-VA kunt u terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be

 

Privacybeleid versie 24/05/2018