A

AKP

De Partij van de Rechtvaardigheid en Ontwikkeling is een conservatieve Turkse partij met een islamistisch programma. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan is voorzitter van de partij.

Armeense genocide

De Armeense genocide is de naam voor de volkerenmoord op 1,5 miljoen Armeniërs tijdens het regime van de Jonge Turken in 1915. Het Belgische parlement erkende de Armeense Genocide in 1998, en is daarmee een van de groeiende groep landen die op internationale formele erkenning aanstuurt.

Artificiële intelligentie (AI)

Artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie. Een specifieke tak binnen de computerwetenschappen die zich toelegt op de ontwikkeling van machines of computerprogramma’s met een lerend vermogen.

Augmented reality

Een techniek die een virtueel laagje over een gefilmde werkelijkheid legt.

B

BBI

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is een van de zes algemene administraties binnen de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Zij is belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude voor alle belastingen die onder de bevoegdheid van die FOD vallen. Haar ambtenaren hebben onderzoeksbevoegdheden voor al die belastingen en kunnen dus alle bijzondere wettelijke controlemogelijkheden daartoe aanwenden. Dat maakt de BBI tot bevoorrechte partner van de gerechtelijke speurders.

Bbp

Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Daarom houdt de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Die schuld legt immers een zware hypotheek op onze welvaart.

Belastingdruk

De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen.

Benelux-leger

Er wordt internationaal steeds meer samengewerkt tussen legers, ook binnen Europa. In afwachting van een Europees leger pleit de N-VA alvast voor een samensmelting van de legers van de Benelux-landen tot één Benelux-leger of Leger van de Lage Landen. Geïnteresseerde Europese landen kunnen aansluiten bij dat samenwerkingsverband. Meer samenwerking moet leiden tot een meer efficiënte en performante defensie.

Bicefaal

Bicefaal betekent letterlijk: met twee hoofden. De term ‘bicefaal beleid’ werd geïntroduceerd door oud-premier Jean-Luc Dehaene, die het principe in 2007 uitgebreid toelichtte aan N-VA-voorzitter Bart De Wever als een handige manier om blokkeringen op het federale niveau te ontmijnen. Het gaat erom dat bevoegdheden in eerste instantie functioneel gesplitst worden zodat er asymmetrisch federaal beleid gevoerd kan worden dat rekening houdt met de noden, dynamieken en beleidsvoorkeuren van de deelstaten. Pas nadien wordt een en ander gelegaliseerd. Deze methode is overigens niet nieuw. Vóór de defederalisering van het onderwijs hield men in de late jaren 1960 al rekening met de verschillende visies op onderwijs in het Noorden en het Zuiden van het land. Hetzelfde geldt voor cultuur. De (toen nog unitaire) regeringen telden telkens twee ministers voor Nationale Opvoeding en twee ministers voor Cultuur, apart bevoegd voor het Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte. De onderwijsbevoegdheden werden pas in 1989 officieel geregionaliseerd. Een gelijkaardige oplossing kwam er op vraag van de Franstaligen in 1991 om een oplossing te bieden voor de communautaire impasse in het dossier van de Waalse wapenexport naar Saoedi-Arabië.

Blockchain

Een netwerk van databestanden die allemaal met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat één grote digitale ketting van informatie en transacties, waarbij elk onderdeel gelinkt is aan het vorige. De informatie zit dus niet in één databestand bij één partner. Met blockchaintechnologie kunnen financiële en andere transacties worden geregistreerd zonder de vele tussenpersonen en de pakken administratie die nu vaak nog nodig zijn.

Blue Deal

De Blue Deal omvat een aantal projecten waarmee de Vlaamse Regering de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen sterk wil verhogen. De Blue Deal bestaat uit onder andere het project ‘Natte Natuur’ om moerassen, plassen en natte graslanden te herstellen, de aanleg van groot- en kleinschalige waterbuffers, en onthardingsprojecten van lokale besturen. De Blue Deal ziet de landbouw en de industrie als belangrijk onderdeel van de oplossing.

Budgetneutraal

Een beleidsvoorstel is budgettair neutraal als het geen invloed heeft op het meerjarig financieel perspectief. Kort gezegd: als het niets kost.

C

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een geheel van afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers, afgesloten voor een bepaalde duurtijd. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. In België maakt men onderscheid tussen een nationale cao (voor heel de economie), sectorale cao’s en bedrijfs-cao’s.

CHP

De Republikeinse Volkspartij is een centrumlinkse Turkse politieke partij. Ze is de oudste partij van Turkije, in 1923 opgericht door Atatürk. Ze is de voornaamste politieke uitdrager van het kemalisme.

Communautair

Alles wat te maken heeft met de verhoudingen tussen de gewesten en de gemeenschappen. Deze verhoudingen worden geregeld via een uitgebreide taalwetgeving van 1966 en de zes staatshervormingen tussen 1970 en vandaag. Het gaat daarbij niet alleen over taal-culturele conflicten. Er zijn ook fundamenteel verschillende visies over het sociaal-economische beleid, migratie, justitie, enzovoort. Twee gesplitste publieke opinies leidden zo tot een democratisch deficit.

Concurrentiekracht

De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald.

Confederalisme

Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië elk eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid: in plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.

Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres en op www.confederalisme.vlaanderen.

Conservatisme

In zijn algemene betekenis staat het conservatisme voor een denkwijze die vasthoudt aan tradities en het bestaande wil handhaven of, indien nodig, slechts langzaam en geleidelijk wil veranderen. In zijn meer specifieke politieke betekenis staat het voor een kritische houding tegenover de idee dat mens en maatschappij perfect maakbaar zijn, zoals die leeft in ideologieën als het liberalisme en het socialisme. De N-VA stelt conservatisme ook gelijk aan gemeenschapsdenken: wij zien niet het individu of de staat, maar de gemeenschap als belangrijkste gegeven.

Convenant

Type van overeenkomst, meestal in de context van beleid, intenties en samenwerking. Convenanten bestaan in vele soorten en maten, van een bestuursakkoord tussen overheden tot een publiek-private overeenkomst tussen overheid en bedrijfsleven.

CRB

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is een orgaan waarbinnen overleg plaatsvindt tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. De CRB rapporteert regelmatig over de ontwikkeling van de loonkosten en de werkgelegenheid in België en zijn drie buurlanden. Op basis daarvan worden de marges vastgesteld voor de onderhandelingen tussen de sociale partners.

D

Deeleconomie

In de deeleconomie worden goederen onderling gedeeld. Particulieren die eraan deelnemen, zijn niet uit op geld of winstbejag. Ze doen dat uit wederkerigheid.

Derde land

Een land dat geen lidstaat of kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie en dat geen lid is van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Diaspora

De grootschalige verspreiding van een volk of religieuze groep over verschillende delen van de wereld. Ook wel: de verspreide delen van een volk of religieuze groep. Een bekend voorbeeld is de Joodse diaspora.

Diyanet

De Diyanet is het Turkse ‘Directoraat voor Godsdienstzaken’. Het woord ‘diyanet’ betekent godsdienst. Als instituut valt het onder het Turkse ministerie van Algemene Zaken. Alle imams die het opleidt, zijn overheidsdienaren. De Diyanet biedt diensten voor in het buitenland wonende moslims. In België vallen zo’n 62 Turkse moskeeën onder de Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı. Het Diyanet-budget is onder bewind van de AKP enorm verhoogd, en is nu ruimer dan de meeste ministeries.

E

E-health

De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens, van het elektronisch patiëntendossier tot elektronische voorschriften.

Economisch vluchteling

Een persoon die zijn land ontvlucht om een betere levensstandaard te vinden, bijvoorbeeld door gebrek aan werk, inkomen, onderwijs e.a.

ECR

De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak.

Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte (EER) verenigt sinds 1994 de 27 lidstaten van de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, behalve Zwitserland. De EER heeft als doel de bepalingen betreffende de interne markt uit te breiden, met gekende vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen.

Europese Vrije Alliantie

Via de EVA-fractie (Europese Vrije Alliantie), opgericht in 1999, krijgen regionale partijen meer slagkracht om hun stem te laten horen in het Europees Parlement. Daar maakt de EVA vandaag deel uit van een grotere fractie met de Groenen. In 2004 werd de EVA ook als Europese politieke partij erkend. Die streeft naar maximale autonomie voor de volkeren en regio's in Europa. Zij verenigt zo’n 40 regionalistische of autonomistische partijen uit meer dan 10 lidstaten van de EU. Vandaag is de N-VA wel nog lid van de EVA-partij, maar niet langer vertegenwoordigd in de EVA-fractie binnen het Europees Parlement. Lees hier het manifest van de EVA.

Europese Vrijhandelsassociatie

De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) is een vrijhandelszone, opgericht in 1960, waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de Europese Unie. Zo is er geen politieke samenwerking tussen de EVA-leden en vormen zij ook geen douane-unie. Vandaag bestaat de EVA uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Sinds 1992 vormen de EVA-lidstaten, met uitzondering van Zwitserland, een vrijhandelszone met de EU: de Europese Economische Ruimte (EER).

Eurorealisme

De N-VA kiest voor een realistische en haalbare benadering van het Europese project. Dat eurorealisme vertaalt zich in een Europa dat sterk is waar nodig, om resultaten te boeken die tastbaar en concreet zijn voor de eigen burgers. De Europese samenwerking moet ook voldoende democratisch draagvlak hebben bij de inwoners van de lidstaten. De N-VA pleit daarom voor constante kritische reflectie en zet zich af tegen het droombeeld van een Europese superstaat.

Eurostat

Eurostat voorziet de Europese Unie van goede statistische informatie. Als bureau voor de statistiek draagt het ook bij tot het harmoniseren van statistieken, zodat gegevens vergelijkbaar worden. Een belangrijke taak van Eurostat is ook om de statistische systemen in kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden te verbeteren. Correcte, betrouwbare cijfers zijn onmisbaar voor een goed beleid. Daarom baseert de N-VA zich graag op de Eurostat-cijfers.

Excess profit ruling

Het systeem van de overwinstregeling of excess profit ruling werd in 2004 ingevoerd door de paarse regering onder leiding van Guy Verhofstadt om investeerders naar België te lokken. Het liet internationale groepen toe om een voorafgaand akkoord te sluiten om een deel van de winst van hun Belgische filiaal vrij te stellen van belastingen, voor zover die het resultaat was van een schaalvoordeel. Vandaag beschouwt de Europese Commissie dit fiscale gunstregime als een vorm van ongeoorloofde staatssteun.

Extreemlinks

Verzamelnaam voor politieke overtuigingen die zich aan de uiterste linkerzijde van het politieke spectrum bevinden. In tegenstelling tot gewoon links, dat langs democratische weg streeft naar maatschappelijke of staatkundige verandering, willen linksextremisten die verandering koste wat kost bereiken, desnoods door middel van geweld. Een belangrijk raakvlak met extreemrechts is de sterke, leidende rol die beide stromingen toekennen aan de overheid.

Extreemrechts

Verzamelnaam voor politieke overtuigingen die zich aan de uiterste rechterzijde van het politieke spectrum bevinden. In tegenstelling tot gewoon rechts, dat langs democratische weg streeft naar maatschappelijke of staatkundige verandering, willen rechtsextremisten die verandering koste wat kost bereiken, desnoods door middel van geweld. Een belangrijk raakvlak met extreemlinks is de sterke, leidende rol die beide stromingen toekennen aan de overheid.

F

Faciliteitengemeente

Gemeente met een speciaal taalstatuut. De bestuurstaalwet uit 1963 bepaalt in welke taal de contacten met de overheid moeten verlopen in een bepaald gebied van België. In een aantal gemeenten bestaat er een speciale regeling. Daar zijn 'faciliteiten' toegekend aan de anderstalige inwoners. Die mogen wettelijk een andere landstaal dan de streektaal hanteren in hun contacten met de overheid. Let wel: faciliteiten gelden enkel voor de inwoners, niet voor de bestuurders van die gemeenten! De N-VA wil geleidelijk komaf maken met die faciliteitenregelingen.

Financieringswet

De Belgische financieringswet – officieel de bijzondere wet van 16 januari 1989 – bepaalt hoe het geld in België wordt verdeeld tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen. De regering-Di Rupo, aangevuld met Groen en Ecolo, heeft die wet aangepast op basis van een politiek akkoord in de zomer van 2013. Dat gebeurde zonder overleg met de regio’s. De herziening maakt de geldstromen gekoppeld aan de bevoegdheidsoverdrachten minder welvaartvast. Aan de regio’s worden daarbovenop zeer zware inspanningen opgelegd om het gat in de federale begroting te helpen dichten.

G

Gezondheidsindex

De waarde van de gezondheidsindex, ingevoerd in 1994, wordt berekend door een aantal producten uit de korf van de consumptieprijsindex te halen, meer bepaald alcohol, tabak en brandstof. Het gezondheidsindexcijfer wordt onder meer gebruikt voor de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

Ggo's

Genetisch gemodificeerde organismen of ggo’s zijn organismen (dieren, planten of micro-organismen) waarvan het genetische materiaal veranderd is. Ggo’s worden gebruikt in de landbouw, in de humane en de diergeneeskunde, en voor de industriële productie van vitamines, aminozuren of enzymen. Ook veel laboratoria voor fundamenteel onderzoek gebruiken ggo’s. In België en Europa is de genetische modificatie van voedsel echter grotendeels verboden. Verschillende bedrijven werken wel aan gewassen die beter bestand zijn tegen droogte, warmte of juist vocht. De N-VA vindt dat er in ieder geval verder ingezet moet worden op onderzoek en ontwikkeling, en dat ggo’s onder bepaalde voorwaarden toegelaten moeten worden. De keuzevrijheid van de consument en de landbouw moeten daarbij voorop blijven staan en de consument moet steeds een biologisch of conventioneel geteeld product kunnen kiezen. Daarnaast mogen ggo-teelten niet leiden tot biodiversiteitsverlies en geen bedreiging vormen voor nabijgelegen conventionele en bioteelten. Ggo-zaaigoed mag op termijn niet de enige zaaibron voor de landbouw vormen om patentmonopolies te vermijden.

Grijze Wolven

Extreemrechtse Turkse groepering, voornamelijk geïnstitutionaliseerd in de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP), waardoor ze wel eens beschreven worden als de paramilitaire fractie van die partij. Hun belangrijkste herkenningsteken is een teken met de vingers dat een wolvenkop imiteert. Hun doelstelling is de heropleving van het Ottomaanse Rijk. De Grijze Wolven infiltreerden politieke partijen in diverse Europese landen, waaronder België.

Gülen

De Gülen-beweging is een islamitische sociale beweging vernoemd naar haar oprichter, de islamitische prediker Fethullah Gülen. Ze komt op voor liberale ideeën over onderwijs, ondernemerschap en religie. Hoewel Gülen en zijn volgelingen aanvankelijk de AKP en Erdogan steunden, kwam het in 2013 tot een breuk tussen beide strekkingen. De Gülen-beweging wordt er door het regime in Turkije van verdacht achter de mislukte staatsgreep van 2016 te zitten.

H

Handelsakkoord

Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.

Hanzelanden

De Hanzeliga is een alliantie van sterke economieën in het noorden van Europa, waaronder Duitsland, Nederland, Ierland en een aantal Baltische en Scandinavische landen. De Hanzelanden zijn geen voorstander van het heffen van aparte Europese belastingen. Ze ijveren voor een gezond economisch beleid en meer begrotingsdiscipline binnen de Europese Unie, in tegenstelling tot de zogenaamde Club Med-landen zoals Italië, Spanje, Griekenland en Portugal. Als een van de meest welvarende regio’s in Europa heeft Vlaanderen alles in huis om aan te sluiten bij de Hanzelanden.

Helikoptergeld

Helikoptergeld is een vorm van geldcreatie waarbij geld direct aan de hele bevolking gegeven wordt. Iedereen krijgt bijvoorbeeld morgen 1.000 euro op zijn rekening. De term komt van de Amerikaanse econoom Milton Friedman. Die beeldde zich in dat een helikopter over een stad vloog en geld uitstrooide dat dan gretig werd opgeraapt door de bevolking. De finale uitkomst van helikoptergeld volgens Friedman is inflatie, en dus prijsstijgingen.

I

IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends.

Inburgering

Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering.

Indexcijfer

Een indexcijfer meet de evolutie van de levensduurte en is dus een belangrijke aanwijzing voor een prijsverhoging of inflatie. De index meet niet zozeer het prijsniveau als wel de schommeling tussen twee periodes: het basis- of referentiejaar en de huidige prijs.

Indexsprong

België is een van de weinige landen die een automatische indexering kennen. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen en sociale uitkeringen steeds aangepast zijn aan de inflatie. Doordat met de levensduurte ook de lonen stijgen, ontstaat echter het risico op een loonhandicap, wat de concurrentiekracht ondermijnt. Een indexsprong, waarbij men de automatische indexaanpassing tijdelijk overslaat, biedt daarvoor een oplossing.

Inflatie

De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht.

Internet der dingen

Met het internet der dingen (Internet of things) bedoelt men intelligente systemen waarbij allerlei objecten met elkaar verbonden worden via het internet. De objecten kunnen communiceren of data uitwisselen met andere objecten of met personen. Op basis daarvan nemen die personen dan beslissingen of worden er automatisch beslissingen genomen.

Investeringsakkoord

Een akkoord tussen landen of regio’s die investeringen ontvangen en landen of regio’s waar die investeringen uit voortkomen. Het akkoord beschrijft de rechten en plichten van de betrokken partijen. Het voorziet ook in arbitrage bij eventuele conflicten, met het oog op de bescherming van de gedane investeringen. In de Europese Unie zijn de lidstaten mee bevoegd voor het afsluiten van zo’n akkoord.

IPA

Een Interprofessioneel Akkoord (IPA) is een sectoroverschrijdend akkoord tussen de Belgische werkgevers en de vakbonden. Belangrijkste onderdeel is de afspraak over de lonen. De loonnorm moet in België door de regering worden bekrachtigd.

ISDS

Investeerder-staatarbitrage (Investor-State Dispute Settlement). Een speciaal arbitragemechanisme om conflicten op te lossen tussen de overheid van een land en een buitenlandse investeerder die in dat land actief is en meent dat zijn belangen geschaad zijn.

K

Kaaimantaks

Genoemd naar de Kaaimaneilanden, een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. De kaaimantaks zorgt ervoor dat ingewikkelde financiële constructies in het buitenland niet langer ontsnappen aan de fiscus. Vaak zijn dat constructies die vermogens bijvoorbeeld via trusts laten zweven tussen twee bezitters, zodat geen van beiden wordt belast.

KB

Een koninklijk besluit is een besluit van de federale regering. Hoewel dat besluit door de koning wordt ondertekend, is hij niet verantwoordelijk. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de ministers. Het verschil met een federale wet is dat die eerst door het parlement moet worden aangenomen. Een koninklijk besluit kan door de regering worden uitgevaardigd zonder directe medewerking van het parlement.

Kemalisme

Het kemalisme is een politieke ideologie, vernoemd naar Mustafa Kemal Atatürk, de eerste president van Turkije. De zes pijlers van het kemalisme zijn republicanisme, populisme, nationalisme, secularisme, etatisme en hervorming. Het doel is een progressieve staat op westerse leest.

Koerden

Het Koerdische volk leeft verspreid over Turkije, Irak, Iran en Syrië. Naar schatting zijn er 35 miljoen Koerden, wat hen de bedenkelijke eer van grootste staatloze volk ter wereld oplevert. In Europa wonen ongeveer 1 miljoen Koerden, waarvan naar schatting 50.000 in België. Behalve in Zweden zijn de Koerden nergens een erkende minderheid.

L

Lambermontakkoord

Het Lambermontakkoord staat voor drie politieke akkoorden die in 2000-2001 de vijfde staatshervorming vastlegden. Die leverden vooral extra geld op voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap. Verder gingen nog een aantal bevoegdheden naar de regio’s. De akkoorden werden gesloten tussen Vlaamse en Franstalige liberalen, socialisten, groenen en de Volksunie, die echter verdeeld was. In die mate zelfs dat de partij mede daardoor uiteenviel, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de N-VA in 2001.

Loonkostenhandicap

De mate waarin lonen in een bepaald land hoger liggen dan in een of meer concurrerende landen. Een loonkostenhandicap heeft in de regel een negatieve impact op de economische groei en de creatie van jobs. Daarom is er sinds 1996 in België een wet van kracht die stelt dat we geen bijkomende loonkostenhandicap meer mogen opbouwen.

Loonnorm

De loonnorm bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen rekening houdende met de loonkostenontwikkeling bij onze voornaamste handelspartners Duitsland, Nederland en Frankrijk. Op die manier stellen we de competitiviteit van onze economie veilig. De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd en fungeert als een soort omkadering van het tweejaarlijks loonoverleg in de sectoren en de ondernemingen.

M

M-health

Het verbinden van verschillende mobiele toestellen of apparaten met smartphones of tablets. De technologie zorgt voor een permanente informatie-uitwisseling en interactie over de gezondheidsparameters. De informatie wordt verzameld, gedeeld en gevisualiseerd met bijvoorbeeld de zorgverstrekker en zorggebruiker.

Machine Learning (ML)

Een volgende stap in artificiële intelligentie. Een ML-systeem herkent patronen in een leerproces dat het zelf onderhoudt door tonnen data te verwerken.

Meerwaardebelasting

Een belasting op de winst die je realiseert bij de verkoop van een effect, zoals aandelen of obligaties, of van activa, zoals vastgoed. De meerwaarde komt overeen met het positieve verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs. Een negatief verschil is een waardevermindering of minwaarde. Als er een belasting op meerwaarden komt, dan zou er ook een belastingkorting voor minwaarden moeten gelden.

MHP

De Partij van de Nationalistische Beweging is een rechts-nationalistische politieke partij in Turkije. De vlag van de partij toont drie witte sikkelmanen op een rode achtergrond. De partij heeft net als de Grijze Wolven een islamitische signatuur. In Turkije vormt de MHP samen met Erdogans AKP de meerderheid in het parlement. In West-Europa worden verschillende verenigingen gelinkt aan de MHP.

Middenveld

Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier.

Migrant

Een persoon die zijn land verlaat om naar een ander land te trekken, met het doel er langdurig of definitief te verblijven. De term maakt geen onderscheid op basis van migratiemotieven: het kan gaan om arbeidsmigranten, maar ook om asielzoekers e.a.

Moderne Monetaire Theorie

De Moderne Monetaire Theorie (MMT) maakte opgang na de coronacrisis. Die denkwijze suggereert dat een regering met een eigen munt haar uitgaven onbeperkt kan financieren door geld bij te drukken. Sommigen zien er een gemakkelijke oplossing in om het ontsporende financiële en budgettaire beleid een nieuwe bestaansreden te geven. Voor de N-VA is de MMT niet meer dan moderne hocuspocus: te mooi om waar te zijn.

Moesen-norm

Bij hantering van de Moesen-norm, bedacht door de econoom Wim Moesen (KU Leuven), worden de overheidsuitgaven gedurende enkele jaren bevroren om de publieke financiën te saneren en de economie te stimuleren. Binnen dat bevroren totaalbudget kan je bepaalde deelbudgetten wel nog laten groeien. Dat verplicht je om keuzes te maken: ergens snoeien om elders te kunnen groeien. Bij de ‘reële Moesen-norm’ laat je de overheidsuitgaven stijgen met niet meer dan de inflatie. Bij de ‘nominale Moesen-norm’ verhoog je die uitgaven op geen enkele manier, ook niet ter compensatie van de inflatie.

N

NBB

De Nationale Bank van België (NBB) is de Belgische centrale bank. Sinds de invoering van de euro is de NBB een van de deelnemers aan het Eurosysteem, waarvan de Europese Centrale Bank met zetel in Frankfurt het centrum is. De Nationale Bank van België is vandaag een naamloze vennootschap. De helft van de aandelen is in handen van de Belgische staat.

Nepotisme

Het bevoordelen of voortrekken van de eigen familieleden of vrienden door hooggeplaatsten in een bedrijf of organisatie, ten koste van dat bedrijf of die organisatie. Eigenlijk dus een vorm van corruptie. Een eenvoudig synoniem is vriendjespolitiek.

Notionele interestaftrek

Een maatregel waarmee bedrijven die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst. In het leven geroepen om vanaf 2006 de fiscale discriminatie weg te werken tussen financiering met vreemd en eigen vermogen. In de hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 werd het systeem grondig gewijzigd. Er wordt nu enkel een aftrek toegelaten in de mate dat het eigen vermogen een stijging ondergaat. Dat is rechtvaardiger en laat minder misbruik toe.

O

Obligatie

Een lening aan een bedrijf of een overheid, die je met interest terugbetaald krijgt. In tegenstelling tot aandelen, hebben de meeste obligaties een vaste looptijd en een vaste interest, die meestal jaarlijks wordt uitbetaald. Daardoor houden obligaties in de regel ook minder risico in dan aandelen.

OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven.

Overheidsbeslag

De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig.

P

PISA

Toelichting en analyse van de onderwijskwaliteit en -resultaten van Vlaanderen in relatie tot andere OESO-landen.

PKK

De Koerdische Arbeiderspartij is een Koerdische organisatie in Turkije en Irak. Ze strijdt voor Koerdische zelfbeschikking en voor culturele en politieke rechten, tussen 1984 en 2013 zelfs letterlijk. De bekendste vertegenwoordiger is Abdullah Öcalan. De gewapende vleugel van de partij heet de Volksverdedigingskrachten (Hêzên Parastina Ge of HPG). In Europa staat de PKK te boek als een terroristische organisatie.

Planbureau

Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. 

Platformeconomie

Virtuele platformen en marktplaatsen die consumenten en producenten bij elkaar brengen. Dit is niet hetzelfde als de deeleconomie: er komt geen delen aan te pas, wel een vergoeding.

Pluralisme

Het naast elkaar bestaan van verschillende culturele en sociale (belangen)groepen in een samenleving, waarbij er een zeker machtsevenwicht wordt nagestreefd. In die zin geldt pluralisme als een tegenhanger van totalitarisme. Met pluralisme wordt ook wel een overheidsbeleid aangeduid dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren erkent, wat leidt tot een houding van tolerantie en het toekennen van bepaalde politieke (minderheids)rechten.

Politiecollege

Het dagelijkse bestuur van politiezones die meerdere gemeenten bestrijken, is in handen van een politiecollege, samengesteld uit de burgemeesters van die gemeenten. Dat politiecollege heeft bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie, zoals orders geven, tuchtsancties opleggen, aankopen en aanbestedingen doen. In een ééngemeentezone blijven die bevoegdheden bij de burgemeester en zijn schepencollege.

Politiek vluchteling

Een persoon die vanwege zijn politieke overtuiging gevaar loopt voor eigen leven in het thuisland en dus officieel als vluchteling erkend kan worden op basis van de Conventie van Genève.

Politieraad

Wat de gemeenteraad is voor de gemeente, dat is de politieraad voor politiezones die meerdere gemeenten bestrijken. In die zones wordt een belangrijk deel van de bevoegdheden voor personeel en begroting overgeheveld van de verschillende gemeenteraden naar de politieraad. Daarin zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente uit de politiezone.

R

Raad van State

Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied.

Reactionair

Een reactionaire houding wordt ook wel als extreem conservatief omschreven. In tegenstelling tot gematigde conservatieven streven reactionairen niet naar het in stand houden van het status quo, maar pleiten ze voor een terugkeer naar het verleden. Zij willen maatschappelijke veranderingen terugdraaien die door niet-reactionairen als positief worden gezien. Tegenwoordig heeft de term dan ook een negatieve connotatie gekregen.

Rechtspersoonlijkheid

Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen.

Reshoring

Het terughalen van industriële activiteiten naar Vlaanderen. Het tegenovergestelde van offshoring, het uitbesteden van die activiteiten naar lageloonlanden.

Responsabilisering

Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag. 

Retributie

Een retributie is een vergoeding die de overheid vraagt voor een concrete dienst die zij levert. Het verschil met belastingen is dat er bij retributies wel een directe tegenprestatie is. Een voorbeeld zijn de parkeerheffingen die gemeenten kunnen opleggen. Het innen ervan kunnen ze ofwel zelf uitvoeren, ofwel uitbesteden.

Rijksregister

Een databank die alle persoonsgebonden gegevens verzamelt van iedere Belg en vreemdeling die legaal in België verblijft. Die gegevens zijn afkomstig uit het bevolkingsregister, vreemdelingenregister (bijgehouden door de gemeenten) en wachtregister (bijgehouden door de Dienst Vreemdelingenzaken). Voor het beheer ervan staat de FOD Binnenlandse Zaken in. Door het unieke rijksregisternummer kan de overheid snel en efficiënt personen identificeren en moet zij niet telkens opnieuw de gegevens opvragen bij de burger.

RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen.

RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of Office National de l'Emploi (ONEM) is een federale openbare instelling van Sociale Zekerheid. De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering toe en bepaalt onder meer het recht op en de omvang van uitkeringen. De RVA is ook bevoegd voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen en voor het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

S

Schengen

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa, waaronder 22 EU-lidstaten. Tussen die zogeheten Schengenlanden zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen. Daardoor kunnen burgers vrij doorheen de Schengenzone reizen.

Slimme stad

Een stad waar IT in de fysieke infrastructuur en architectuur verweven zit. De toepassingen van het internet der dingen worden gebruikt om de stad te beheren en besturen. Op die manier kan de levenskwaliteit in de stad er sterk op vooruitgaan.

Sociale werkbonus

Een korting op de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid, wat zich concreet vertaalt in een netto loonsverhoging of extra koopkracht voor de werknemer. Zo motiveer je mensen om aan de slag te gaan én te blijven. In België is het verschil tussen een inkomen uit arbeid en uitkeringen bij inactiviteit of werkloosheid immers vaak te klein om hen aan te zetten een job aan te nemen: de zogenaamde inactiviteits- of werkloosheidsval.

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen.

Spilindex

De drempelwaarde van de afgevlakte index, het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. Die drempelwaarde moet overschreden zijn, om de wedden van het overheidspersoneel te kunnen indexeren.

Structureel saldo

Het structureel saldo geeft een begrotingssaldo weer dat in principe houdbaar is over de jaren heen. Het houdt rekening met de potentiële groei van de economie maar niet met zuiver conjuncturele of uitzonderlijke elementen, zoals eenmalige en tijdelijke inkomsten en uitgaven.

Subsidiariteit

Principe dat stelt dat het laagst mogelijke niveau waarop een bestuur (nog) doeltreffend is, het meest geschikte niveau is om op te besturen. Daarom worden enkel de bevoegdheden die een lagere instantie niet of minder goed kan uitoefenen, aan een centrale of hogere instantie toegekend, en omgekeerd. De idee hierachter is dat politieke besluiten het best zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen en uitgevoerd.

T

Taalgrens

De taalgrens tussen een Nederlandstalig en een Franstalig gebied werd definitief vastgelegd in de periode 1962-1963. Het arrondissement Brussel-Hoofdstad met 19 gemeenten werd officieel tweetalig. De taalgrens was geen Vlaamse uitvinding. De Franstaligen en zeker de socialisten ijverden al sinds het begin van de 20ste eeuw voor eentalige gebieden in België. Vandaag wensen de Vlamingen respect voor de taalgrens en de tweetaligheid van Brussel.

Tantième

Loopbaanbreuk voor de berekening van met name ambtenarenpensioenen. Om tot het jaarlijks pensioenbedrag in de overheidssector te komen, wordt de referentiewedde vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. Dat resultaat wordt vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk 1/60, het zogenaamde tantième. Voor sommige personeelsleden geldt een voordelige breuk, zodat ze sneller een maximumpensioen bereiken.

Taxlift

Belastingverhoging.

Taxshift

Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen.

Terugnameakkoord

Terugnameakkoorden zijn een belangrijk instrument in een effectief terugkeerbeleid. Ze worden zowel op Belgisch als op Europees niveau gesloten met derde landen. Er wordt een samenwerking overeengekomen met het oog op het terugsturen en terugnemen van illegaal verblijvende personen.

Transfers

De geldstromen van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië worden transfers genoemd. De transfers via de federale begroting, de financieringswet en de sociale zekerheid zouden tussen 6,5 en 7,5 miljard euro per jaar bedragen. En zelfs tot 11 miljard euro, als je de afbetaling van de schuld meetelt. De omvang van de transfers wordt steeds betwist van Franstalige zijde of de transfers worden gewoon als solidariteit afgedaan. Een studie van Vives (KULeuven) toonde aan dat de transfers de solidariteit niet dienen, maar verlammend werken op de groei van zowel de Waalse als de Vlaamse economie.

Transitmigrant

Een migrant op doorreis. Transitmigranten verblijven een tijdje in een land, in afwachting dat ze permanent naar een ander land migreren.

U

UETD

De Union of European Turkish Democrats is een organisatie die nauw aanleunt bij de AKP van de Turkse president Erdogan. Ze organiseert onder meer manifestaties en verkiezingsmeetings (over Turkse verkiezingen) waarop Erdogan en andere Turkse politici komen spreken.

UNIZO

De Unie van Zelfstandige Ondernemers, beter bekend als UNIZO, is een vereniging van zelfstandige ondernemers, vooral kmo's en vrije beroepen. In 2000 werd UNIZO de nieuwe benaming van het NCMV, het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond. Met ruim 80.000 leden is UNIZO de grootste werkgeversorganisatie van het land. Ze staat vooral sterk in Vlaanderen.

V

VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) of Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) is een overkoepelende organisatie van Belgische werkgevers uit verschillende bedrijfstakken. Het VBO vertegenwoordigt meer dan 30.000 ondernemingen en is daarmee een van de belangrijkste gesprekspartners in het sociaal overleg in België.

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werden ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris.

Vergrijzing

Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid.

Vermogensbelasting

Een directe belasting die geheven wordt op het vermogen, ongeacht de inkomsten die men eruit verkrijgt. Terwijl een vermogen vroeger hoofdzakelijk onroerend goed omvatte, bestaat het vandaag vooral uit aandelen en obligaties. Het nadeel van zo’n belasting is de mobiliteit van vermogens, die tot fiscaal toerisme leidt. Daarbij komt dat die inkomsten al eens werden belast. Om die reden wordt de kosten-batenanalyse van een vermogensbelasting vaak betwist, ook door de N-VA.

Vermogenswinstbelasting

Een belasting die enkel geheven wordt op het inkomen dat een bepaald of volledig vermogen oplevert, niet op dat vermogen zelf. Voorbeelden van bepaalde vermogenswinstbelastingen zijn de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en op interesten van kasbons en obligaties. In Nederland bestaat een vermogenswinstbelasting op het volledige vermogen. Het is een complexe belasting, die je niet ondoordacht mag invoeren. De kleine spaarder en belegger mogen er immers niet de dupe van worden, net zo min als de superrijken eraan mogen ontsnappen.

VEV

Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) was een Vlaamse werkgeversorganisatie, opgericht in 1926 door onder meer Lieven Gevaert. Het VEV wilde de Vlaamse tegenhanger zijn van het Franstalig gerichte ‘Comité Central Industriel’ (Centraal Nijverheidscomité), dat later opging in het Verbond van Belgische Ondernemingen. De voornaamste doelstellingen waren de ontwikkeling van de Vlaamse economie en de vernederlandsing van Vlaanderen. In 2002 fuseerde het VEV met de Vlaamse Kamers van Koophandel tot VOKA.

Virtuele realiteit

Een computertechnologie die een virtuele werkelijkheid simuleert. Virtuele realiteit maakt gebruik van bijvoorbeeld foto’s of geluid om de omgeving te simuleren via een computer of speciale brillen.

VLAIO

VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Een agentschap van de Vlaamse Overheid dat innovatie en ondernemerschap ondersteunt.

VLEVA

VLEVA (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap). Een vzw die de brug slaat tussen Europa en de Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid.

Vlinderakkoord

Het politieke akkoord rond de zesde staatshervorming dat de zes partijen van de regering-Di Rupo (Vlaamse en Franstalige socialisten, christendemocraten en liberalen) met steun van de groenen sloten in 2011. De term verwijst naar Elio Di Rupo, die de onderhandelingen leidde en steevast met een vlinderdas verschijnt.

Vluchteling

Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier.

Voka

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een Vlaamse werkgeversorganisatie die meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, goed voor 65 % van de private werkgelegenheid. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om samen te werken.

Vrijhandelsakkoord

Een akkoord dat een verregaande vermindering of opheffing beoogt van tarieven op de import en export van goederen en diensten. Het houdt evenwel geen vrij verkeer van kapitaal en arbeid in. Het tegenovergestelde is protectionisme, waarbij doelgericht barrières worden opgelegd in de vorm van importheffingen of niet-tarifaire handelsbelemmeringen.

W

Wafelijzerpolitiek

Typisch Belgische, informele bestuurspraktijk die voorrang geeft aan de gelijke behandeling van regio’s boven het eigenlijke nut van een investering. Budgetten voor grootschalige openbare projecten krijgen op die manier een gelijk(w)aardige compensatie in het andere landsgedeelte. Die uitgavenpolitiek leidde in het verleden tot ongebruikte of onafgewerkte projecten – ‘grote nutteloze werken’ – en ligt mee aan de basis van de zeer hoge Belgische staatsschuld.

Wearable devices

Wearable devices (wearables). Kleine compacte computers die verwerkt zijn in kledingstukken en accessoires die je op of in het lichaam kan dragen.

Welvaartsenveloppe

Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden.

Werkzaamheidsgraad

Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen.

Wisselmeerderheid

Een alternatieve meerderheid in het parlement, die een wetsvoorstel waar niet alle regerende meerderheidspartijen achter staan, toch kan goedkeuren.

Woke

Woke’ is een Engels label dat overgewaaid komt uit de Verenigde Staten. Het wordt gebruikt om erop te duiden dat iemand ‘wakker’ is voor het systemische onrecht dat aangedaan zou worden aan bepaalde minderheidsgroepen in de Westerse samenleving. In realiteit uit woke zich evenwel als een op het postmodernisme gestoelde ideologie die mensen opdeelt in dadergroepen die zich voortdurend dienen te verontschuldigen, en slachtoffergroepen die alleen nog maar met fluwelen handschoenen benaderd mogen worden. Die groepen worden hoofdzakelijk bepaald op basis van onveranderlijke kenmerken zoals huidskleur, geslacht en seksualiteit. In die zin is woke de linkse tegenhanger van het essentialistische discours van extreemrechts.

Z

Zelfbeschikkingsrecht

Term uit het internationale staatsrecht die het recht aanduidt van volkeren over de hele wereld om zelf te beslissen tot welke staat hun grondgebied zal behoren of onder welk bestuurlijk gezag zij willen vallen. De N-VA staat onverkort achter dit universele en onbetwistbare recht.

Zilverfonds

In 2001 opgericht onder de paars-groene regering-Verhofstadt, met als doel reserves aan te leggen om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Het Zilverfonds zou in principe gespijsd worden met begrotingsoverschotten, maar werd in de praktijk vooral gevuld met eenmalige ontvangsten. Bovendien werden er geen reële middelen gestort, maar beleggingen aangegaan in de eigen Belgische staatsleningen. Vandaar ook de kritiek dat het hier niet om een werkelijke spaarpot ging, maar om een lege doos. De regering-Michel doekte het Zilverfonds op en willigde zo een oude eis van de N-VA in.

Heb je een woord niet gevonden? Laat het ons weten!

Geef hier het woord, je naam en e-mailadres door.