We hebben nood aan dringende structurele pensioen- en arbeidsmarkthervormingen die meer mensen aan het werk brengen en langer laat werken, wat essentieel is als we een adequaat pensioen willen geven aan de komende generaties en geen factuur via een belastingverhoging aan hen doorschuiven.

Een transparant systeem

We voeren een systeem in van pensioenpunten, die de hoogte van het pensioen bepalen. Daarbij kennen we als basisregel één pensioenpunt toe aan iemand die gedurende één jaar het gemiddelde bruto-inkomen heeft verdiend.

De jaren op de teller wegen door, niet de leeftijd: een loopbaan van 45 jaar levert altijd een volledig pensioen op, ongeacht de leeftijd, en vervroegde pensionering blijft mogelijk na een loopbaan van minstens 42 jaar. Iedere effectieve tewerkstelling met bijdragen aan de RSZ worden meegeteld in die 42 jaar. 

Wie kiest voor vervroegde pensionering, ondergaat wel een evenredige vermindering van de pensioenuitkering. 

We verhogen de koopkracht: we verhogen het pensioenbedrag via de welvaartsenveloppe, waarbij onze prioriteit uitgaat naar mensen die effectief gewerkt hebben zodat het verzekeringsprincipe hersteld wordt .

Naast een sterke eerste pijler willen we iedere werkende burger, ook de contractuelen in de publieke sector, een aanvullend pensioen aanbieden waarvoor wettelijk een werkgeversbijdrage wordt voorzien van minstens drie procent met groeimarge naar vijf procent op het bruto jaarloon

Wie gepensioneerd is en nog wil bijverdienen betaalt voortaan op die inkomsten een eenvoudige bevrijdende heffing van maximaal twintig procent.