Inburgering

Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Inburgering is voor de N-VA een plicht. Via een inburgerings- en een taaltest tonen immigranten aan dat ze onze waarden, normen en taal kennen. Het Vlaams burgerschap staat open voor elkeen die onze Verlichte waarden omarmt en Nederlands leert. De nieuwkomer ondertekent een inburgeringscontract waarmee hij zich officieel engageert om onze waarden en onze taal te leren en te eerbiedigen. De inburgeringsplicht koppelen we aan het verblijfsrecht.

Hoewel de N-VA in de eerste plaats wil inzetten op actieve arbeids- en kennismigratie, bestaat het gros nog altijd uit passieve migratie, zoals gezinshereniging. Omdat zo’n migranten al te vaak in de werkloosheid belanden, wil de N-VA dat zij hun inburgerings- en taaltesten al in het land van herkomst afleggen als voorwaarde voor hun visum. Dat is in hun eigen voordeel: hun integratie in onze samenleving zal er vlotter door verlopen.

Integratie

De integratie van nieuwkomers is een uitdaging voor de inclusieve samenleving die de N-VA wil. Wie zich inspant, moet voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst.

Wij vragen niet dat nieuwkomers hun identiteit aan de grens achterlaten. Wat verwachten wij dan wel? Ten eerste dat nieuwkomers een inburgeringstraject doorlopen, waarbij ze Nederlands leren en aangeven onze waarden te aanvaarden (zie inburgering). Daarnaast verwachten we dat nieuwkomers letterlijk aan de slag gaan om van hun migratie een succesverhaal te maken: werk zoeken en aanvaarden, zich aansluiten bij verenigingen en zich op andere manieren inweven in ons kostbare weefsel.

Zo bouwen we een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.