Armoede

Hoewel de armoede in België globaal gezien stijgt, daalt ze in Vlaanderen. Maar dat is geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Er is armoede in Vlaanderen, zowel in de steden als op het platteland. Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen wordt geboren, steeg het afgelopen decennium. En eenoudergezinnen vormen meer dan ooit een kwetsbare groep. 

Daarom wil de N-VA afstappen van een projectmatig beleid waarin steeds maar stukjes en brokjes worden aangepakt. We moeten inzetten op structurele maatregelen in alle beleidsdomeinen.

Ook het migratiebeleid moet worden bijgesteld. Het vrij verkeer van personen binnen Europa mag niet leiden tot het invoeren van armoede. Dweilen met de kraan open heeft geen zin. Het zet onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid onder druk, waardoor meer mensen – inwoners én nieuwkomers – uit de boot dreigen te vallen. 

 

Armoede