Het middenveld

De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld is van onschatbare waarde voor ons kostbare weefsel.

Wij zien dit middenveld breed. Niet alleen vakbonden, werkgeversorganisaties en ziekenfondsen maken er deel van uit, maar ook de vele Vlaamse jeugdbewegingen, de gezinsbond, milieu- en consumentenverenigingen, enzovoort. Wij willen hen ook in het overlegmodel betrekken.

Het middenveld mag ook niet beperkt blijven tot de traditionele zuilen. Als er zich andere spelers aandienen, moeten zij een faire kans krijgen. Naast de socialistische, liberale en christelijke mutualiteit heb je in het landschap van de verplichte ziekteverzekering bijvoorbeeld ook de onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen. Die diverse organisaties kunnen perfect naast elkaar bestaan. Zo kan ook het landschap van de vakorganisaties zich in de toekomst hertekenen, met naast de drie grote bonden een aantal onafhankelijke (beroeps)organisaties of niet-zuilgebonden initiatieven.

De N-VA wil de middenveldorganisaties niet betuttelen of beperken. Maar we moeten wel waken over mogelijke belangenvermenging en de verstrengeling tussen het verzuilde middenveld, de politieke besluitvorming én de beleidsuitvoering.

 

 

Het middenveld