Taxshift: de langverwachte verlaging van lasten op arbeid

Taxshift: de langverwachte verlaging van lasten op arbeid

De federale regering heeft de begrotingscontrole en de Taxshift Van een ‘taxshift’ of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift afgerond. “Het resultaat is de grootste fiscale hervorming sinds 1963”, vertelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Een hervorming die burgers én bedrijven ten goede komt. We verlagen de lasten en versterken zowel de koop- als de Concurrentiekracht De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald. concurrentiekracht.”

De begroting zit perfect op koers, zowel voor dit als volgend jaar. “We respecteren het traject dat we met Europa hebben afgesproken en leveren bovendien de grootste structurele inspanning van de hele eurozone”, aldus minister Van Overtveldt. In één beweging werkte deze regering ook de taxshift af, met dezelfde daadkracht die haar al typeert van sinds zij amper een jaar geleden begon te besturen.

Niet zomaar een lastenverschuiving

De taxshift werd gesmeed in twee fasen. Samen vertegenwoordigen die een historische lastenverschuiving van in totaal bijna acht miljard euro tussen 2015 en 2020. Maar wat betekent dat nu precies, zo’n lastenverschuiving? En waarom is die nodig? “Internationale organisaties als de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO, het IMF Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends. IMF en de Europese Commissie wijzen België er al jaren op dat de lasten op arbeid hier veel te hoog liggen”, licht de minister toe. “Jobs worden zwaar belast en dreigen onbetaalbaar te worden voor werkgevers. De volgende stap is dat die jobs naar het buitenland verhuizen. En tegelijk houden werknemers netto te weinig over van wat ze bruto verdienen.”

De nieuwe federale regering doet daar eindelijk iets aan. Ze verschuift de lasten. Daar zijn nieuwe inkomsten voor nodig, want anders ontspoort de begroting. “Die nieuwe inkomsten halen we uit belastingen die de economische groei niet of minder verstoren. Precies zoals de net vermelde internationale instellingen aanraden”, merkt Van Overtveldt op. “Tegelijk worden er maatregelen genomen die voor een eerlijkere fiscaliteit zorgen: de banken, de diamantsector en grote vermogens in juridische constructies betalen mee om de lasten op arbeid te verlagen.”

Maar de regering gaat nog een stap verder. Het pakket belastingverlagingen is namelijk groter dan de lastenverhogingen die dienen om de taxshift te financieren. Het resultaat is een taxcut: de globale Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk daalt. Dat is mogelijk doordat de overheid op zichzelf bespaart. Dat geld wordt ingezet om de taxshift mee te financieren.

Koopkracht verhogen, voor iedereen

De helft van de voorziene acht miljard euro wordt ingezet om de koopkracht te verhogen, vooral voor werkende mensen. De andere helft gaat naar de versterking van de competitiviteit van onze bedrijven. Daardoor kunnen die bedrijven jobs creëren, waardoor de koopkracht dus opnieuw stijgt.

“Via de personenbelasting zorgen we ervoor dat alle lonen erop vooruitgaan. Voor meer dan de helft van de werkenden betekent dat 100 euro extra nettoloon per maand. Lagere lonen krijgen er zelfs tot 140 euro bij. Dat is een goede zaak: zo wordt werken aantrekkelijker”, besluit de minister. Maar ook voor de andere loongroepen is er een stijging. Zoals de infografiek hieronder aantoont, gaat iedereen erop vooruit.

De focus ligt klaar en duidelijk op werken lonend maken, maar ook de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe wordt de komende jaren volledig besteed. Zo trekt de regering ruim één miljard euro uit voor een verhoging van de laagste sociale uitkeringen en dus ook de pensioenen. Daarbovenop maakt zij een extra enveloppe vrij van 50 miljoen euro voor een bijkomende verhoging van de leeflonen en de laagste pensioenen. “Zo zetten we een bijkomende stap om die sociale minima verder te verhogen in de richting van de Europese norm: een belangrijk programmapunt dat wij ook in het regeerakkoord hebben laten opnemen”, stipt Van Overtveldt aan. Bovendien geniet je als gepensioneerde evengoed mee van de verlaging van de personenbelasting. De afschaffing van de dertigprocentschijf is namelijk ook van toepassing op heel wat pensioenen.

Kapitaal, consumptie en milieu

De grote lijnen voor de financiering van de taxshift waren deze zomer al uitgezet. De onderdelen die verder uitgewerkt moesten worden, hebben nu ook een concrete invulling gekregen. Zo bevat de taxshift een aantal accijnsverhogingen, meer bepaald voor diesel, tabak, alcohol en frisdranken. Via het cliquetsysteem plant de regering een geleidelijke verhoging van de accijns op diesel, terwijl die op benzine dan weer verlaagd wordt. Daardoor ontstaat er op termijn een evenwicht tussen beide dat rekening houdt met de ecologische effecten. Bovendien ontstaat er zo ook een beter evenwicht met de prijzen in de buurlanden. Hetzelfde geldt voor de accijnsverhogingen op zowel sigaretten als roltabak: ook die brengen de prijzen dichter bij die van onze buurlanden.

Concurrentiekracht versterken

Om de concurrentiekracht van onze bedrijven te versterken, heeft de regering eveneens een krachtige mix van middelen en maatregelen voorzien:

  • De verlaging van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent
  • 900 miljoen lastenvermindering voor lage lonen en ploegenarbeid
  • Het goedkoper maken van eerste aanwervingen voor kmo’s
  • Fiscale aftrek voor investeringen door kmo’s
  • Fiscale maatregelen om moderne en hoogtechnologische technologieën te stimuleren

Het wegwerken van de Loonkostenhandicap De mate waarin lonen in een bepaald land hoger liggen dan in een of meer concurrerende landen. Een loonkostenhandicap heeft in de regel een negatieve impact op de economische groei en de creatie van jobs. Daarom is er sinds 1996 in België een wet van kracht die stelt dat we geen bijkomende loonkostenhandicap meer mogen opbouwen. loonkostenhandicap met onze buurlanden en voornaamste handelspartners is dan ook een topprioriteit van de regering.

In De Zevende Dag lichtte Johan Van Overtveldt het akkoord over de begroting en de taxshift nader toe. Bekijk dat interview hier.

De essentie van de taxshift in één oogopslag vind je hier.

Ontdek hier hoeveel jij verdient aan de taxshift.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is