De N-VA is voorstander van meer burgerparticipatie in het politieke besluitvormingsproces. Het lokale niveau staat het dichtst bij de burger en kan dus bij uitstek een voortrekkersrol vervullen bij het creëren van een grotere burgerbetrokkenheid. 

Geslaagde, betekenisvolle burgerparticipatie realiseren is evenwel niet eenvoudig en is vooral maatwerk. Ieder lokaal bestuur moet kunnen bepalen wanneer en op welke manier men tot een geslaagde burgerparticipatie kan komen. Uiteraard steeds met als doel zoveel mogelijk stakeholders en burgers rechtstreeks te betrekken. 

Dit kan zowel tijdens de agendasetting, beleidsvoorbereiding, de beleidsbepaling, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie, én via een waaier van mogelijkheden, gaande van informatieverstrekking, organisatie van workshops, (digitaal) participatieplatform waarbij geëngageerde burgers gemeentelijke taken van algemeen belang op zich nemen,...