Groot draagvlak

Het bijgestuurde voorstel zal kunnen steunen op een groot draagvlak voor natuur en biodiversiteit zonder landbouw-, bouw- en economische activiteiten te hypothekeren. Ook Europarlementslid Johan Van Overtveldt reageert tevreden: “De nu goedgekeurde amendementen vertalen de evenwichtige positie van de Raad. De voor ons cruciale bijsturingen zijn daarbij dat er sprake is van een inspanningsverbintenis, dat het verslechteringsverbod is afgezwakt en dat er rekening is gehouden met de specifieke sociaaleconomische eigenschappen van regio’s, zoals de bevolkingsdichtheid. En tot slot dat de doelstelling voor natuurherstel een doelstelling van de voltallige Unie is en niet voor elke lidstaat apart geldt.”