Onze woning en de buurt waarin we wonen hebben een centrale plaats in ons leven. Omdat wonen voor iedereen zo belangrijk is, werd voor de derde keer een grootschalig woononderzoek uitgevoerd door het Steunpunt Wonen. De bedoeling hiervan was een juist beeld te krijgen van hoe de Vlaming woont en hoe Vlamingen denken over wonen. Het onderzoek beschrijft de woonsituatie van de Vlaamse gezinnen anno 2018 en de evolutie tussen 2013 en 2018.

Betere woningkwaliteit

Tussen 2013 en 2018 steeg het aandeel Vlaamse woningen in goede staat van 70 procent naar 77 procent. Het aandeel woningen in slechte of zeer slechte staat daalde van 14 procent naar 11 procent. De grootste kwaliteitsverbetering manifesteert zich in de Vlaamse centrumsteden. Deze kwaliteitsverbetering is onder andere te wijten aan de renovatie van het bestaande woonpatrimonium.

Rookmelders en CO-detectoren

Er zijn positieve evoluties merkbaar voor wat betreft het comfort en de veiligheid van de woningen. In 2013 waren slechts 24 procent van de woningen uitgerust met een rookmelder, in 2018 waren dit er al 59 procent. Ook voor CO-detectoren zien we een stijging: van 5 procent in 2013 naar 15 procent in 2018. Recent werd er nog een sensibiliseringscampagne gelanceerd om mensen bewust te maken over het belang van rookmelders en maatregelen ter preventie van CO-vergiftiging. “Het agentschap Wonen-Vlaanderen zal 100.000 rookmelders en 50.000 CO-detectoren geven aan mensen die van het agentschap een premie krijgen voor het renoveren, verbeteren of aanpassen van hun eigen woning. Mensen die een sociale lening of verzekering gewaarborgd wonen afsluiten zullen hier eveneens op kunnen rekenen. Het blijft immers belangrijk om mensen te informeren over de maatregelen die ze kunnen nemen om de veiligheid van hun woning te verbeteren”, zegt Liesbeth Homans.

Energiezuinigere woningen

De isolatiegraad van de Vlaamse woningen nam toe. “Isolerend glas, dak- en muurisolatie, leidingisolatie en vloerisolatie komen significant meer voor in 2018. Met 96 procent hebben quasi alle Vlaamse woningen in 2018 isolerend glas, tegenover 89 procent in 2013. Het aandeel woningen met dakisolatie groeide van 78 procent naar 86 procent, het aandeel met muurisolatie van 56 procent naar 64 procent en het aandeel woningen met vloerisolatie steeg van 40 procent naar 47 procent”, aldus Liesbeth Homans.

Naast een betere isolatie van de woningen stellen we ook een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energie vast. In 2018 heeft 16 procent van de woningen een systeem dat hernieuwbare energie opwekt. 98 procent daarvan heeft een systeem dat op zonne-energie werkt.

Eigendomsbezit

Het eigenwoningbezit blijft op peil. Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen in 2018 72 procent eigenaar-bewoners telde, 19 procent private huurders en 7 procent sociale huurders.

“Het bezitten van een eigen woning blijft een duidelijke wens van de Vlaming. 98 procent van de eigenaars geeft aan dat ook te willen blijven in de toekomst. De Vlaming blijft een eigen woning dus een goede vorm van sparen of een goede investering vinden”, besluit Liesbeth Homans.