Nederlands is de sleutel

Eén kleuter op vier spreekt thuis geen Nederlands. Amper 10 jaar geleden was dat nog ‘maar’ 16 procent. Ook algemeen daalt de kennis van het Nederlands in ons onderwijs. Niet toevallig illustreert het internationale PISA-onderzoek dat ook onze globale onderwijskwaliteit daalt. “De kwaliteit van ons onderwijs begint bij het Nederlands. Kennis van het Nederlands is de sleutel tot álle andere kennis”, zegt minister Weyts. 

Taalscreening in derde kleuterklas

Het Vlaams Parlement gaf woensdagavond groen licht voor Onderwijsdecreet XXX, met verschillende maatregelen die sterker inzetten op kennis van het Nederlands. Vanaf volgend schooljaar daalt de leerplicht van zes jaar naar vijf jaar en vanaf schooljaar 2021-2022 zal er in de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen worden bij alle kinderen. Kleuters met een taalachterstand kunnen dan in de rest van het schooljaar nog bijgespijkerd worden. 

Gelijke kansen geven aan alle kinderen

Blijkt de achterstand op het einde van de derde kleuterklas te groot, dan kan de klassenraad adviseren om nog niet over te stappen naar de lagere school. Ouders kunnen dat advies naast zich neerleggen, maar dan moet hun kind in het eerste leerjaar wel een taalintegratietraject doorlopen. In beginsel gaat het dan om een taalbadklas, die ook voltijds kan zijn. “Als er taalachterstand is, dan móeten we die kordaat aanpakken”, zegt Weyts. “We mogen dat niet blauw-blauw laten. Als het moet, dan krijgen deze kinderen een voltijds taalbadjaar. Je bewijst hen enkel een dienst door hen even gelijke kansen te geven als alle andere kinderen.”

Vanaf 5 jaar verplicht naar school

Onderwijsdecreet XXX bevat nog tal van nieuwe bepalingen. 

  • Kleuters vanaf vijf jaar moeten verplicht 290 halve dagen op school zijn om te voldoen aan de verlaagde leerplicht. 
  • Scholen van het secundair onderwijs moeten voortaan in al hun communicatie de officiële benamingen van opleidingen, structuuronderdelen, vakken en modules gebruiken, zodat het aanbod voor leerlingen en ouders veel transparanter wordt. 
  • In het hoger onderwijs wordt het maximale percentage van anderstalige uren in een Nederlandstalige opleiding niet opgetrokken. Er lag een voorstel op tafel om het percentage anderstalige uren in de bacheloropleidingen aan onze universiteiten en hogescholen op te trekken van 18 naar 50 procent, maar Ben Weyts heeft dat idee geschrapt. Het Nederlands blijft zo de dominante instructietaal in het hoger onderwijs.