“Ik heb sterk geijverd voor de gelijkschakeling van de IVT aan het leefloon en voor een bijkomende verhoging van de sociale minima, die nog bovenop de automatische indexering wordt toegekend. We hebben expliciet gevraagd om daarmee rekening te houden bij de verdeling van de welvaartsenveloppe”, verklaart Sleurs. “Ik ben bijzonder tevreden dat de sociale partners ons daarin gevolgd zijn.”

Negen procent extra op drie jaar tijd

De federale regering heeft van bij haar aantreden ingezet op een substantiële verhoging van de sociale minima. Tegen september van dit jaar levert dat een totale stijging op van 9 procent voor zowel de IVT als het leefloon, vergeleken met de start van deze regering. Op jaarbasis komt er zo 600 euro bij voor samenwonenden, 900 euro voor alleenstaanden en 1200 euro voor gezinshoofden.

De cijfers van het Planbureau en van de EU-SILC 2015, een Europese enquête naar inkomens en levensomstandigheden, bevestigen dat die aanpak werkt. “Voor het eerst in jaren zien we een lichte daling van het armoederisico”, aldus Sleurs. Zo verwacht het Planbureau dat het aantal mensen met risico op armoede en sociale uitsluiting met 104.000 zal verminderen tegen 2018. Tegen 2030 zakt datzelfde risico, bij ongewijzigd beleid, van 21,1 naar 16,1 procent. De projectie van het Planbureau bevestigt op die manier de cijfers van de EU-SILC 2015, waarin het armoederisicopercentage in 2015 ten opzichte van 2014 daalde met 0,6 procent, de kinderarmoede met 0,8 procent en de armoede bij ouderen met 0,9 procent.