De wijzigingen aan de premieregels zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: goed huisvaderschap, eenvoud en duidelijkheid.

Goed huisvaderschap

Zetten eigenaars en beheerders in op onderhoud en goed huisvaderschap, dan willen we hen nog beter ondersteunen. Daarom verhoogt het maximumbedrag van werken die recht hebben op een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure van 25.000 euro tot maar liefst 250.000 euro.

Eenvoudige, digitale aanvraagprocedures

De dossiersamenstelling van een premieaanvraag vereenvoudigt. Op die manier verminderen de administratieve lasten. Bovendien kunnen eigenaars en beheerders hun premies volledig digitaal aanvragen en opvolgen via het e-loket www.onroerenderfgoed.be/e-loket.

Eén erfgoedpremie standaardprocedure per jaar

De erfgoedpremie volgens de standaardprocedure is bedoeld voor onderhoudswerken. Het moet dan ook een vlotte en toegankelijke procedure blijven. Eigenaars en beheerders kunnen daarom per jaar hoogstens één erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen. De som van de aanvaardbare kostenramingen in een periode van vijf opeenvolgende jaren mag bovendien niet meer bedragen dan 500.000 euro. Het goed inplannen van onderhoudswerken is daarom belangrijk.

Snel duidelijkheid over een premieaanvraag

Grote restauratieprojecten behandelen we voortaan via oproepen. Ruim op voorhand geven we aan op welk moment we per oproep welke budgetten voorzien. Om nieuwe wachtlijsten te voorkomen, zullen we slechts het aantal dossiers accepteren waarvoor er budget voorzien is. Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, met een jury, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen. De oproep geeft aan wanneer men het definitieve dossier ten laatste kan indienen. Na deze indiendatum behandelen we deze dossiers binnen de vier maanden, waarna dadelijk de vastlegging van de premie volgt.