Een humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid

Door N-VA op 22 mei 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019
V-dag asielenmigratie

De N-VA staat voor een humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. We willen een gecontroleerde migratie waarin integratie en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering centraal staan. Zo willen wij van migratie weer een positief verhaal maken. Lees onze 10 speerpunten over asiel en migratie. En bekijk het animatiefilmpje van één minuut onderaan.

Onze speerpunten voor migratie en integratie

  1. Halt aan de illegale immigratie. Wie onderschept wordt op zee of wie in Europa verblijft zonder geldig visum verliest zijn recht op een asielaanvraag. Terugkeer is de enige optie voor wie illegaal in Europa geraakt. Er is geen gedoogbeleid voor personen in illegaal verblijf.
  2. Opvang in de regio van herkomst met onze steun. We werken hechte partnerschappen met deze landen uit en werken mee aan de kwaliteitsvolle opvang ter plaatse. Dat verkiezen we boven de intercontinentale migratie van vluchtelingen
  3. Loskomen van de scheefgegroeide Europese regelgeving. We verzetten ons tegen de Europese richtlijnen en verordeningen die een strikt migratiebeleid onmogelijk maken. We wensen een verstrenging van het Europese migratiebeleid.
  4. Een sterkere koppeling tussen integratie en verblijf. Pas na bewezen inburgering en voldoende kennis van het Nederlands kan een tijdelijke verblijfsvergunning omgezet worden in een permanente vergunning.
  5. De toegang tot de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid begrenzen. Er moet eerst worden bijgedragen vooraleer men ervan gebruik kan maken. Alleen zo kunnen we de sociale zekerheid betaalbaar houden en rechtvaardig organiseren.
  6. Verstrenging van de gezinshereniging. Wie naar Vlaanderen wil komen, moet in het buitenland voor een inburgeringstoets slagen. Inburgering begint al in het buitenland.
  7. Werk, de weg naar succes. Elke nieuwkomer die een inburgeringstraject volgt, wordt verplicht om zich in te schrijven bij de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB en wordt intensief begeleid naar werk.
  8. Betere taalvaardigheid. De beheersing van het Nederlands opent deuren voor iedereen. We verbeteren de taalvaardigheid tot het niveau B1 van het Europese taalreferentiekader.
  9. Aan de slag met waarden en normen. We voegen een burgerschapstest in met drie onderdelen: een theoretisch gedeelte, de ondertekening van een Vlaamse participatieverklaring en de actieve deelname aan de samenleving.
  10. De dubbele nationaliteit wordt afgeschaft. Wie onze nationaliteit wil bekomen moet afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. De Belgische nationaliteit is geen recht, maar een gunst. Ze is het sluitstuk van een succesvolle integratie.

Maak kennis met de N-VA-visie op migratie in één minuut.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is