Als een persoon illegaal dit land is, krijgt deze een bevel om het grondgebied te verlaten. Wanneer de termijn voor het verlaten van ons grondgebied verstreken is, verzoekt de burgemeester de politiediensten om een woonstcontrole uit te voeren om na te gaan of de illegaal wel degelijk gevolg heeft gegeven aan het uitwijzingsbevel. Op die manier werden vorig jaar 201 personen aangetroffen die aan het uitwijzingsbevel geen gehoor hadden gegeven.

Wetgeving vol gaten

Toch is er een daling merkbaar in het aantal controles dat wordt uitgevoerd. “De wetgeving hieromtrent zit dan ook vol gaten”, zegt Theo Francken. “Illegalen die moedwillig elke vorm van medewerking met de politie weigeren, komen daar vandaag mee weg. Daarom dringt de N-VA aan op een wetswijziging die hieraan tegemoet moet komen.” 

Vooral problematisch in .. Wallonië en Brussel

Het wetsvoorstel van de N-VA zorgt ervoor dat de politie tijdens een controle van een persoon in illegaal verblijf, dit effectief kan controleren. Het klinkt misschien vreemd, maar vandaag is dat wettelijk niet geregeld. Belt de politie aan, en weigert men om de deur open te doen, dan blijft het daarbij. Zelfs als er quasi zekerheid is van bewoning en aanwezigheid. Het wetsvoorstel van de N-VA biedt de politie – na gerechtelijke goedkeuring – wel degelijk de mogelijkheid om de woning te betreden, de identiteit te controleren en bij een overtreding, de persoon in illegaliteit ook op te pakken met het oog op uitwijzing – eigenlijk een Europese verplichting volgens de Terugkeerrichtlijn. Het is daarbij ook opvallend dat vooral in Vlaanderen de illegaliteit wordt aangepakt. Meer dan drie vierde van de woonstcontroles op illegaliteit gebeurt in Vlaanderen. Wallonië en Brussel volgen dit dus veel slechter op.

Vivaldi gedoogt illegaliteit

De Vivaldi-meerderheid ziet blijkbaar de urgentie niet in, want zij verwierp op dinsdag tijdens de Kamercommissie het wetsvoorstel van de N-VA-fractie. “Het dossier woonstbetreding, met aandrang gevraagd door Prof. Dr. Bossuyt in zijn recent evaluatierapport van het terugkeerbeleid in België, stuit op een duidelijk njet van de paars-groene meerderheid. Vivaldi gedoogt meer dan ooit illegaliteit,” besluiten de Kamerleden.