Sander Loones

Voormalig Europees Parlementslid (2014-2018) en minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (2018)

Inhoudelijke samenwerking
Sander Loones was coördinator van de N-VA-studiedienst. Als coördinator gaf Sander de samenwerking tussen het partijsecretariaat, de verschillende parlementsfracties en de kabinetten mee vorm.

Verantwoordelijk voor N-VA-congresteksten
Sander was mee verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereidingen van het historische N-VA-congres in februari 2014. Meer dan 4 000 N-VA-leden debatteerden toen drie dagen lang over de congresteksten. Vriend en vijand moesten erkennen dat die teksten stevig onderbouwd en doordacht zijn. De N-VA formuleerde zo haar aanbod aan 6,5 miljoen Vlamingen.

Ervaring in migratiebeleid
Sander is jurist met een ruime ervaring in het asiel- en migratiebeleid. Tot december 2010 was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse zaken). Op de N-VA-studiedienst volgde hij het migratiedossier verder op. Hij stond N-VA-Kamerleden Theo Francken, Sarah Smeyers en Daphne Duméry bij toen de snel-Belgwet werd afgeschaft en de gezinshereniging werd verstrengd. Dit zijn wetswijzigingen met een duidelijke N-VA-stempel. Zo waren er in 2013 bijvoorbeeld 90 procent minder nieuwe Belgen dan in 2012.

In 2014 werd Sander verkozen in het Europees Parlement, waar hij zich onder meer toespitste op migratie en de Europese begroting.

Begin november 2018 werd Sander Loones federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel I. Lang duurde zijn ministerschap echter niet, want een maand later viel die regering over het VN-migratiepact.