Luc Dubois

Fractiesecretaris Kamer

Luc Dubois studeerde af als licentiaat in de rechten en specialiseerde zich in Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , administratief recht en strafrecht. Zijn professionele ervaring maakt hem tot een expert in het domein van de sociale zekerheid. Hij was van 1997 tot 2010 actief in diverse kerndiensten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en sinds 2010 werkt hij voor de N-VA. Aanvankelijk als adviseur sociale zaken in het federaal parlement en nadien als adviseur op het kabinet van staatssecretaris Elke Sleurs.

Leidinggevende en expert in sociale zekerheid en sociale bijstand

Op het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV was Luc als federaal coördinator sociale fraude leidinggevende van een team van inspectiepersoneel en het aanspreekpunt voor alles wat te maken had met sociale fraude. Als adviseur sociale zekerheid bij de N-VA ondersteunde en adviseerde hij Kamerleden en senatoren in dossiers over sociale zekerheid, sociale fraude en volksgezondheid. Als kabinetsadviseur werkte hij voornamelijk op de domeinen personen met een handicap, armoede en gelijke kansen.

Een gevarieerde job in de Kamer

Dit houdt in dat hij kwaliteitsvolle, resultaat- en klantgerichte ondersteuning biedt van de N-VA-parlementsleden en de N-VA-fractie:

  • de praktische werking van de fractie garanderen, samen met de fractieleider
  • sturing geven in de politieke besluitvorming, zowel binnen de fractie als binnen de meerderheid
  • verschillende overlegorganen coördineren en zorgen voor optimale informatiedoorstroming
  • aansturen van de fractiemedewerkers en begeleiden van nieuwe medewerkers