Alle sociale huurders die niet werken maar wel arbeidspotentieel hebben, moeten sinds 1 januari 2023 verplicht ingeschreven zijn bij de VDAB. Tot en met 31 maart 2023 kregen huurders de tijd om zich in regel te stellen. De woonmaatschappijen controleren of de huurder aan deze verplichting voldoet. Ondertussen blijkt dat 88,5 procent van alle sociale huurders zijn gecontroleerd. 89 procent is in orde met deze verplichting. Op het moment van de bevraging voldeden 18.700 huurders niet aan de verplichte inschrijving bij de VDAB. Na herinneringsbrieven daalde dat aantal tot 14.401, het resterend deel heeft nog tijd om te reageren en zich in orde te stellen.

Rechten, maar ook plichten

Matthias Diependaele: "Wie een sociale woning huurt, heeft heel wat rechten, maar ook een aantal plichten. Je moet je sociale woning effectief zelf bewonen, je mag geen eigendom hebben in buiten- of binnenland, je moet je gedragen als een goede huurder, we verwachten een bepaalde kennis van het Nederlands, je moet ingeschreven zijn in de VDAB … We stellen jammer genoeg vast dat niet alle huurders zich aan hun plichten houden. Ik roep dan ook onze woonmaatschappijen op om werk te blijven maken van hun controles, het is niet meer dan logisch dat we optreden tegen wie de regels niet volgt."

Boetes

Sociale huurders die na de verstreken termijn nog steeds niet ingeschreven zijn bij VDAB kunnen een geldboete opgelegd krijgen door de toezichthouder van Wonen in Vlaanderen. Eind oktober werden al 1.048 dossiers door 14 verschillende woonmaatschappijen overgemaakt aan de toezichthouder voor verder gevolg. De normale procedure is dat de huurder in gebreke wordt gesteld en twee maanden tijd krijgt om zich in regel te stellen. Is hij dan nog steeds niet in orde, dan kan er een geldboete opgelegd worden oplopend tot 5.000 euro. Ondertussen kregen reeds 22 huurders een boete. Dat aantal zal vermoedelijk nog oplopen.

1 op 5 nog steeds geen werk

De Vlaamse werkzaamheidsgraad is al hoog, maar we moeten er wel verder werk van blijven maken zegt Matthias: “57 procent van de arbeidsgeschikte huurders zonder job zijn nu ingeschreven bij de VDAB. Dat is een goede, maar slechts eerste stap. Er zijn nog 14.401 arbeidsgeschikte huurders die de weg naar de VDAB nog niet hebben gevonden. Als we het plaatje ruimer bekijken, stellen we vast dat 1 op 5 sociale huurders (33.000 in totaal) nog geen werk heeft, daar moeten we dan ook verder blijven op inzetten.”

Solidariteit voor wie het echt nodig heeft

“Sociale woningen moeten er zijn voor de Vlamingen die te weinig middelen hebben om zelf in eigen huisvesting te voorzien. De Vlaming is graag sociaal, maar verwacht ook dat zijn of haar solidariteit terecht komt bij degene die het nodig heeft en er recht op heeft. Het is dan ook evident dat we er als overheid maximaal op inzetten om wie kan werken ook daartoe aan te zetten. We moeten proberen zoveel mogelijk huurders te activeren en daardoor te emanciperen: een sociale woning moet een springplank zijn om op de eigen benen te staan”, besluit Matthias Diependaele.