De N-VA wil het debat opstarten door de meest elementaire problemen in de bestaande wet - uit 1969 - te benoemen en met oplossingen te komen. “Ook tijdens de vorige regeerperiode werd over de hervorming van de pacht nagedacht. Het is nu tijd om echt door te spreken en duidelijkheid te scheppen voor pachters én verpachters. Het Waalse pachtdecreet, dat in werking trad op 1 januari 2020, kan inspiratie bieden”, aldus Cathy Coudyser.

Schriftelijke pachtcontracten essentieel

Vlaams volksvertegenwoordiger Coudyser diende samen met enkele N-VA-collega’s een conceptnota in. Voor de indieners zijn schriftelijke pachtcontracten, die bij een notaris geregistreerd worden, essentieel. “Anno 2021 leg je bepaalde afspraken tussen contractanten zoals de naam en het adres van contractanten, de looptijd van het contract, kadastrale gegevens van het perceel en een plaatsbeschrijving best schriftelijk vast”, verduidelijkt Coudyser.

Maximale rechtszekerheid voor pachtende landbouwer

Om de pachtende landbouwer maximale rechtszekerheid te bieden, is de N-VA voorstander van langdurige contracten. Een looptijd van negen jaar, die maximaal drie keer automatisch verlengd wordt, biedt voldoende rechtszekerheid voor de landbouwer die zware investeringen doet en ook duidelijkheid voor de verpachter over de maximale duurtijd van ter beschikking stellen van zijn eigendom. “Bij overlijden of overname van het landbouwbedrijf door familie of door derden, is het belangrijk dat het contract verder loopt voor de resterende duurtijd maar dat de namen van de contractanten gewijzigd worden. Zo is het ook voor de eigenaar van de grond altijd duidelijk met wie hij een contract heeft”, vult Coudyser aan. Voor jonge, startende landbouwers wil de N-VA de mogelijkheid voor een loopbaanpacht behouden, waardoor er een contract afgesloten wordt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Ecologische voorwaarden

In de conceptnota wordt ook bekeken wat de mogelijkheden zijn inzake ecologische voorwaarden. “In niet-agrarisch gebied moet het voor de verpachter ook mogelijk zijn om de doelstellingen te verwezenlijken die de overheid hem hierin oplegt. Een overheid die eigenaar is van gronden die in pacht gegeven worden, kan hierin een voorbeeldfunctie opnemen. In agrarisch gebied kan het zijn dat tussen pachter en verpachter vrijwillige afspraken en akkoorden zijn over bijvoorbeeld kleine landschapselementen, biologisch telen,… Deze onderling en vrijwillig overeengekomen afspraken kunnen  opgenomen worden in het pachtcontract”, verduidelijkt Coudyser.

Grondprijzen verbeteren

Verder geeft de N-VA nog aan dat het huidige systeem van pachtprijzen weliswaar functioneert, maar door de hoge grondprijzen in sommige Vlaamse regio’s nog verbeterd kan worden. Ze stellen voor daarrond een grondig en objectief onderzoek te laten uitvoeren.