N-VA steunt loonakkoord en vraagt uitvoering jobdeal

Door Jan Spooren op 5 april 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering
arbeider

“Hiermee zetten we een belangrijke stap om de koopkracht van de mensen te verhogen.” Kamerlid Jan Spooren legt uit waarom de N-VA haar steun toezegt aan het loonakkoord. Onze partij vraagt wel om de jobdeal te honoreren, zoals overeengekomen onder de regering-Michel I. “De Zweedse coalitie had zich voorgenomen om in te zetten op een verhoging van de SWT-leeftijd en een snellere daling van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Maar in het loonakkoord wordt dit voornemen nu compleet genegeerd. Daarnaast vroegen we om een groter deel van de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe in te zetten in een verhoging van de laagste pensioenen, en niet in de werkloosheidsuitkeringen”, zegt Jan Spooren. De andere partijen stemden evenwel tegen de voorstellen van de N-VA om de wetteksten aan te passen.

Koopkracht omhoog

De restregering plaatste in allerijl het Interprofessioneel Akkoord (IPA) Een Interprofessioneel Akkoord (IPA) is een sectoroverschrijdend akkoord tussen de Belgische werkgevers en de vakbonden. Belangrijkste onderdeel is de afspraak over de lonen. De loonnorm moet in België door de regering worden bekrachtigd. interprofessioneel akkoord (IPA) op de agenda van de Kamercommissie Sociale Zaken. De N-VA zegde haar steun toe aan de loonsverhoging in het IPA. “Het is een goede zaak dat een loonstijging van 1,1 procent bovenop de index wordt mogelijk gemaakt. Dankzij het beleid van de regering-Michel I is er voldoende ruimte gecreëerd om de koopkracht van de burgers te verhogen en de concurrentiepositie van onze bedrijven te versterken”, legt Jan Spooren uit. De N-VA steunt ook de volledige 100 procent besteding van de welvaartsenveloppe voor de verhoging van de laagste sociale uitkeringen, in totaal zo’n 700 miljoen euro in 2020.

Jobdeal uitvoeren

De N-VA vraagt wel dat de jobdeal volledig wordt uitgevoerd, zoals die binnen de regering-Michel I werd afgesproken. “Er was afgesproken om in te zetten op een activering van werklozen en op een verhoging van de laagste pensioenen. Zo zou de regering werk maken van een verhoging van de SWT-leeftijd van 58 naar 60 jaar, en van een snellere daling van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Maar daarvan komt nu niets meer in huis. In de ontwerpteksten van de welvaartsenveloppe wordt zelfs een groot deel van de middelen bedoeld voor de verhoging van de pensioenen aangewend om de uitkeringen voor zeer langdurig werklozen extra te verhogen”, zegt Kamerlid Spooren teleurgesteld.

Zweedse erfenis

Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel ter uitvoering van het loonakkoord in de commissie Sociale Zaken diende N-VA daarom verschillende amendementen in om de afgesproken maatregelen van de jobdeal toe te voegen aan het wetsvoorstel. Deze amendementen werden door de alle andere partijen echter weggestemd. “Het is een spijtige zaak dat de overblijvende partijen van deze minderheidsregering blijkbaar nog weinig belang hechten aan de Zweedse erfenis”, besluit Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is