Tomas Roggeman: “Vandaag is elk pand van een huisjesmelker in dit land een juridische ‘safe space’ voor illegaal verblijf. Net zoals elders in Europa heeft daarom ook België nood aan een wettelijk kader, dat onze politiediensten toelaat om zulke panden te betreden en er arrestaties te verrichten. Uiteraard telkens met een rechterlijke machtiging. Een wetsontwerp hiertoe werd in de vorige regeerperiode uitgewerkt door cd&v-minister van Justitie Koen Geens en kreeg een positief juridisch advies van de Raad van State. Het kwam er niet van omdat de MR toen, onder druk van Franstalig links, zijn steun hieraan introk. Het is tijd om die historische fout recht te zetten. Want zonder zo’n wettelijk kader kun je geen ernstig werk maken van gedwongen terugkeer.”

Joekel van aanzuigeffect

Theo Francken: “Staatssecretaris de Moor beweert dat gedwongen terugkeer een noodzakelijk sluitstuk is van het migratiebeleid. Maar tegelijk maakt ze dat met haar wetsontwerp onmogelijk voor een heel grote groep mensen in illegaal verblijf. Vandaag kan DVZ gezinnen in illegaal verblijf die elke medewerking bij terugkeer weigeren tijdelijk onderbrengen in gesloten woonunits voor families in Steenokkerzeel. Dat wil staatssecretaris de Moor met dit wetsontwerp verbieden. Zo’n verbod bestaat nergens in Europa. En daar zijn goede redenen toe: dit komt neer op het onmogelijk maken van gedwongen terugkeer voor elke illegaal met een minderjarig kind. Bij repatriëringen moet de overheid namelijk rekening houden met het principe van de eenheid van gezin. Dat goedkeuren kan een joekel van een aanzuigeffect genereren vanuit Europese lidstaten.”

N-VA wil aanpassing wetsontwerp

Om deze redenen diende de N-VA twee amendementen in op het wetsontwerp van de Moor. Het eerste sterkt ertoe het wettelijke kader voor woonstbetreding daarin op te nemen, volgens de exacte bewoordingen die die daartoe uitgewerkt werden door toenmalig minister van Justitie Koen Geens in de vorige regering. Het tweede amendement strekt ertoe om het verbod op tijdelijke opsluiting van gezinnen in afwachting van gedwongen repatriëring uit het wetsontwerp van de Moor te halen.