Matthias Storme

Lid van het partijbestuur

Matthias Storme is een geboren Gentenaar die school liep op het Sint-Barbaracollege in Gent en Rechten en Filosofie studeerde in Antwerpen, Leuven, Yale, Bologna en Hamburg.

Van thuis uit is hij vertrouwd met de politiek (met familieleden die parlementslid waren voor de CVP en de Volksunie). Tijdens zijn studententijd was hij actief in de Vlaamse Beweging (onder meer KVHV Antwerpen en KVHV Leuven). Later werd hij voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap in Brussel, het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), was laureaat van de André Demedtsprijs (2000) gaf talloze lezingen voor Vlaamse verenigingen en op congressen van de Vlaamse Beweging. Als OVV-voorzitter leidde hij mee het verzet tegen het Lambermontakkoord  van de paars-groene regering (1999-2003). Hij was dan ook betrokken bij de N-VA van bij de oprichting in 2001 en hielp nadien op het Barricadenplein mee aan het schrijven van het oorspronkelijk partijprogramma (waarbij toen reeds vooral Bart De Wever 'de pen hield'). Als lid van de denkgroep In de Warande schreef hij mee aan het Warandemanifest (Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa). Hij is nog steeds voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw.

Professioneel vestigde hij zich als advocaat in Brussel (sinds 2014 in Gent) en werd hoogleraar Rechten in Antwerpen en Leuven. Als advocaat verdedigde hij onder meer burgers die weigerden mee te werken aan de organisatie van de verkiezingen die strijdig waren met de grondwet zolang Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst was en voerde hij vaak procedures voor het Grondwettelijk Hof inzake staatshervorming en de bescherming van grondrechten en vrijheden.

Als hoogleraar doceerde hij vele jaren Europees Recht naast Belgisch en Vergelijkend Recht in Leuven en Antwerpen en vaak als gasthoogleraar in het buitenland (onder meer in Israël, Hongarije, Spanje, Duitsland, New York, China en Litouwen). Hij werd vanaf 1992 opgenomen in Europese expertengroepen die ontwerpen maakten voor betere Europese regels op het gebied van het burgerlijk en handelsrecht (overeenkomsten, aansprakelijkheid, eigendom, kredietverlening, enz.). Een deel daarvan vormt de basis voor het Europees Kooprecht dat door de Europese Commissie en het Europees Parlement werd opgesteld. Hij was ook expert voor de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement in deze materies. In 2011 was hij een van de oprichters van het Europees Rechtsinstituut (European Law Institute) dat naar het model van het prestigieuze American Law Institute instrumenten voor een beter recht op Europees niveau ontwikkelt. Hij is ook mede-hoofdredacteur van twee prestigieuze juridische tijdschriften (ERPL en TPR). Voor de Vlaamse Regering is hij expert inzake het Kaderverdrag nationale minderheden dat franstalige politici ons willen opdringen met een welbepaalde interpretatie van het begrip 'minderheid' om aldus de taalwetgeving in Vlaanderen uit te hollen.

In 2010 werd Matthias Storme opnieuw lid van het partijbestuur om op die manier zijn juridische en andere expertise ter beschikking te stellen van de partij en hij werd herverkozen in 2014 en 2017. In 2012 werd hij verkozen in de gemeenteraad van Gent, waar hij zetelde tot eind 2013. Hij is bestuurder in het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen “Unia" (aangeduid door het Vlaams Parlement) en van de Vlaamse Regulator voor de Media.

Politiek heeft hij een bijzondere interesse - en de expertise om verbetering te brengen in - onder meer de werking van het gerecht, het burgerlijk en handelsrecht, de verdediging van kleinere talen en culturen (zoals het Nederlands is in wereldperspectief), de regels inzake kerk en staat, de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de wetgeving inzake onderwijs.

Matthias Storme is gehuwd en heeft vier kinderen en een kleizoon. Hij kent daarbij ook goed de problemen van een kind met een beperking.