Waar vind ik meer uitleg over de hervorming van de vennootschapsbelasting?

Op deze website vindt u een uitgebreide bespreking van de maatregelen.

Wanneer verlagen de tarieven van de vennootschapsbelasting?

  2018 2020
Nominaal tarief    
Oud 33% 33%
Nieuw 29% 25%
Verlaagd tarief    
Oud Complex systeem Complex systeem
Kmo-tarief (verlaagd tarief voor deel belastbare grondslag ≤ 100.000 euro) 20% 20%
Crisisbijdrage    
Oud 3% 3%
Nieuw 2% 0%

 

Om te genieten van het lager vennootschapstarief van 20% moet ik voldoen aan de voorwaarde van uitkering van een minimale bezoldiging van € 45.000 aan de bedrijfsleider. Wat ik win in de vennootschapsbelasting, verlies ik dus weer in de personenbelasting?

Dat klopt niet. Voorheen was er een verplicht loon van 36.000 euro. De extra te betalen personenbelasting wordt ruimschoots gecompenseerd door de verlaging van de vennootschapsbelasting. Bovendien is er een uitzondering voor bedrijven die weinig winst maken.

Wat als de omzet van een onderneming lager is dan de minimumbezoldiging van € 45.000?

De Programmawet voorziet dat het minimuminkomen van de bedrijfsleider wordt opgetrokken tot 45.000 euro om te genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Indien het minimuminkomen lager ligt, moet het minstens gelijk zijn aan de belastbare winst.

De eindbelasting bij de verkoop van een zaak (geen vennootschap) gaat wijzigen van 33 naar 10%. Wat zijn de voorwaarden en wanneer gaat dit in?

De maatregel waarbij de belasting op stopzettingsmeerwaarden in de personenbelasting wordt verlaagd naar 10 procent bij stopzetting van een eenmanszaak vanaf 60 jaar, ingevolge overlijden of naar aanleiding van een definitieve stopzetting, is in werking getreden op 1 januari 2018.

Is het systeem van de notionele interestaftrek (NIA) nu afgeschaft?

Neen, het systeem wordt aangepast. Er is een omvorming van de bestaande NIA tot een systeem dat enkel betrekking heeft op het incrementele kapitaal:

Enkel het bijkomend kapitaal ten aanzien van een voortschrijdend gemiddelde van de vijf voorbije jaren komt in aanmerking als berekeningsbasis.
Hiervoor  wordt  het  gemiddelde  van  het  eigen  vermogen  van  het  betrokken jaar samen met de 4 voorgaande vergeleken met het gemiddelde van de 5 jaren voorafgaand aan het betrokken jaar en wordt de aangroei berekend.
Aldus wordt de aftrek gespreid over een periode van 5 jaar en is de NIA minder gevoelig voor misbruik. Ook dient er door het uitvlakken van aanpassingen (5 jaar-periode)  aan  het  eigen  vermogen  geen  correctie  te  gebeuren  voor dalingen van dat eigen vermogen.

De vorming en de uitsluitingen van deze incrementele NIA blijven hetzelfde als in het huidige systeem, inclusief het hogere percentage voor de kmo.

Gaat men auto's ingeschreven in 2018 aan de huidige regels volgend jaar anders fiscaal behandelen?

De nieuwe regeling voor bedrijfswagens (in hoofde van een vennootschap weliswaar) wijzigt met ingang van 2020: in de loop van 2018 en 2019 blijft de huidige regeling dus onverkort van toepassing.

Wat gaat er wijzigen aan de regeling van de bedrijfswagens?

Volgende wijzigingen zijn voorzien in het zomerakkoord

  1. Berekening van de verworpen uitgaven (vanaf 2020):
    • Aftrek autokosten volgens nieuwe formule = 120% - (0.5%*coëfficiënt*CO2);
    • Aldus berekende aftrek is minimaal 50% en max 100% (geen 120% meer);
    • Uitzondering: CO2 van 200 gram of meer = aftrek van 40%.
  2. Voor plug-in hybride wagens die een batterij bezitten met een elektrische energiecapaciteit van minder dan 0,5 Kwh per 100kg van het wagengewicht zal de aftrekbaarheid en de grootte van het VAA worden vastgesteld op basis van hun niet-hybride tegenhanger met dezelfde brandstof.
  3. Brandstofkosten: ook volgens nieuwe formule.

Heb je nog andere vragen over het Zomerakkoord?

Stel die dan hier.