Pluralisme

Het naast elkaar bestaan van verschillende culturele en sociale (belangen)groepen in een samenleving, waarbij er een zeker machtsevenwicht wordt nagestreefd. In die zin geldt pluralisme als een tegenhanger van totalitarisme. Met pluralisme wordt ook wel een overheidsbeleid aangeduid dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren erkent, wat leidt tot een houding van tolerantie en het toekennen van bepaalde politieke (minderheids)rechten.