Zware beroepen: er is zelfs helemaal geen ‘akkoord’

24 mei 2018, over deze onderwerpen: Het middenveld, Pensioenen

N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren is tevreden dat de overheidsvakbonden in het Comité A akkoord zijn gegaan met de afschaffing van bestaande voorkeursregimes zoals bij de NMBS en in het leger.

De N-VA valt echter totaal uit de lucht wanneer het gaat over een zogezegde concrete lijst met zware beroepen. Binnen de regering is een dergelijke lijst nooit besproken geweest, laat staan dat er een akkoord over zou zijn. Wellicht heeft minister Bacquelaine een deal met de vakbonden maar deze moet nog voorgelegd worden aan de regering en eerst zijn nog andere stappen nodig.

“Dat de overheidsvakbonden een akkoord tekenen op de wet die alle gunstregimes in de publieke sector afschaft is op zich goed nieuws, maar nu moet eerst gewacht worden op een ontwerp van een kaderwet voor de werknemers en zelfstandigen en dat is er nog niet. Vanaf dat die er is, met de nodige adviezen, kan de ontwerpwet private sector worden voorgelegd aan de regering”, zegt Jan Spooren. “En het is pas daarna dat er zal gestart worden met de gelijktijdige uitwerking van een ontwerp van lijst zware functies in de publieke sector en de private sector. Maar daar zijn we dus nog lang niet.”

Het zal overigens voor alle duidelijkheid een ontwerp van lijst blijven totdat we beschikken over de berekeningen door het Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  planbureau over de budgettaire impact en de impact op de effectieve uittredeleeftijd. Daarom is er ook een derde lezing Ministerraad voorzien waar het geheel wordt getoetst aan drie voorwaarden: het dossier zware beroepen mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies voor zij die effectief door de hervormingen langer werken, en mag niet leiden tot een stijging van de vergrijzingskost. "Als aan die voorwaarden niet voldaan is, is er geen akkoord", besluit Jan Spooren. "De N-VA is voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft", aldus Spooren, die net als zijn Open Vld-collega Van Quickenborne benadrukt dat dezelfde regeling ook moet gelden voor de privésector. Ook daar moet dit betaalbaar zijn, voegt het Kamerlid er nog aan toe.