“Zomaar” opnieuw beginnen na sluiting kinderdagverblijf? Extra opvolging en transparantie graag

20 februari 2020, over deze onderwerpen: Kinderopvang

Als het van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls afhangt, komen de inspectieverslagen van kinderopvanginitiatieven binnenkort online, net zoals dit in het onderwijs gebeurt. Bevoegd minister Beke is daar niet tegen.

Naar aanleiding van enkele zorgwekkende mails over de kwaliteit van bepaalde kinderopvanginitiatieven, wilde Koen Daniëls van de minister van Welzijn weten hoe de zorginspectie negatieve rapporten bij crèches opvolgt. “Het gaat dan over opvangmogelijkheden waar in het verleden keer op keer een negatief rapport werd opgesteld, maar die door een naamsverandering of oprichting van een nieuwe rechtspersoon steeds opnieuw konden herstarten met dezelfde personen en met opnieuw dezelfde of gelijkaardige problemen”, zegt Daniëls.

In het verleden was het regelgevend niet mogelijk om een kinderopvang te sluiten. Een voorziening die haar erkenning of attest van toezicht verloor, kon nadien simpelweg verder werken als ‘gemelde kinderopvang’. Met de invoering van de vergunningsplicht heeft het decreet kinderopvang van baby’s en peuters die achterpoort sinds 1 april 2014 gesloten, maar we stellen vast dat sommige personen bij (dreigende) sluiting dadelijk opnieuw beginnen.

Strengere startvoorwaarden zijn logisch
Daniëls wil een stap verder gaan: “Er bestaan al heel wat wettelijke mogelijkheden om te controleren en in te grijpen als er iets mis loopt. Maar dat is telkens na de opstart en vaak na melding van problemen. Het is voor mij billijk en logisch om in de startvoorwaarden een bepaling op te nemen dat dezelfde organisator in een bepaalde periode voorafgaand aan de opstart, geen opvanginitiatief mag uitgebaat hebben dat gesloten werd of waar opeenvolgende schorsingen werden opgelegd. Ouders gaan er immers vanuit dat een initiatief dat mag starten ook ter goeder trouw is. Ik ben tevreden dat de minister hier niet principieel tegen is. Uiteraard blijf ik dit opvolgen en kijk ik uit naar de concrete uitwerking.”

Inspectieverslagen openbaar
Tevens pleit Daniëls ervoor om inspectieverslagen online beschikbaar te maken, wat reeds gebeurt voor scholen. “We geven ons kostbaarste bezit na enkele maanden af in de kinderopvang. Het is niet meer dan logisch dat we als ouder inzicht hebben in de kwaliteit en de historiek van een kinderopvanginitiatief, zoals aan hand van voorgaande controles en inspecties. Deze publiek bekend maken, lijkt me gerechtvaardigd. Zo kunnen ouders een meer gefundeerde beslissing nemen.” Een deel van de informatie zou natuurlijk wel geanonimiseerd moeten om zich in orde te stellen met bepaalde privacyregels.