Wil het ACOD dan geen betaalbare pensioenen voor iedereen?

27 februari 2018, over deze onderwerpen: Het middenveld, Pensioenen

Kamerlid Jan Spooren is niet te spreken over de zoveelste staking van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Die staakt namelijk tegen pensioenmaatregelen die de betaalbaarheid van de pensioenen ook op lange termijn net zullen garanderen. Bovendien voert men actie over de ‘zware beroepen’, terwijl dit dossier nog volop wordt besproken binnen de regering.

N-VA is vragende partij voor een regeling voor zware beroepen in de publieke én private sector
De N-VA is voorstander om zware beroepen te erkennen op basis van objectieve criteria, en om daar een gunstiger pensioenregeling aan toe te kennen. Zeker omdat er vandaag wellicht ook mensen zijn die wel belastend werk hebben, maar nog geen gunstigere pensioenvoorwaarden. Jan Spooren: “Ik vind het volkomen terecht dat die mensen minder jaren moeten werken om recht te hebben op een volledig pensioen en/of dat ze genieten van een gunstigere berekeningswijze van het pensioenbedrag. Maar een regeling die mensen opnieuw nog vroeger op pensioen stuurt dan wat de regering-Di Rupo reeds had beslist, lijkt ons financieel niet haalbaar, en bovendien ook niet wenselijk”, aldus Jan Spooren. “We aanvaarden geen pensioenverlies doordat te vroeg stoppen met werken mogelijk wordt.” Bovendien wil het ACOD zelfs niet morrelen aan speciale regimes die vandaag de dag echt niet meer verdedigbaar zijn. “Hoe kan je bijvoorbeeld nog uitgelegd krijgen dat treinpersoneel vanaf 55 jaar op pensioen mag, terwijl dit bij andere werknemers pas ten vroegste vanaf 63 jaar mogelijk is?”, vraag Spooren zich af.

Geen blanco cheque tekenen zonder de budgettaire impact hiervan te kennen
De N-VA wil dat de gunstige pensioenregeling voor zware beroepen kaderen binnen het budget dat de regering al heeft vastgelegd voor 2019 en 2020. “Deze regering heeft al een aantal broodnodige maatregelen genomen om de pensioenen net betaalbaar te houden in het belang van zowel werknemers en ambtenaren”, zegt Spooren. “Het kan toch niet de bedoeling zijn die inspanningen nu volledig teniet te doen, en de komende generatie met een nog sterker stijgende pensioenkost op te zadelen? Dit zou betekenen dat de werkende mensen nog meer loon moeten afdragen, of dat de pensioenbedragen zouden verlagen. Beide opties vinden wij vanuit de N-VA totaal onverantwoord en onaanvaardbaar”, besluit Jan Spooren.

Aangepast en werkbaar werk
Naast speciale pensioenmaatregelen voor zware beroepen hecht de N-VA ook veel belang aan oplossingen via lichtere taken, aangepast werk of doorstroming naar een andere job. “Als we mensen langer willen laten werken moet dit ook haalbaar zijn in de praktijk”, aldus Jan Spooren. Het feit dat er zware beroepen of taken bestaan, vereist dus een proactief en preventief personeelsbeleid: jobcreatie, mobiliteit, investeren in competenties oudere werknemers, enz. Dit vergt zowel een mentaliteitswijziging bij werkgevers, als een aantal beleidsinitiatieven zoals de zachte landingsbanen private sector (zomerakkoord juli 2017) of de wet rond werkbaar en wendbaar werk met o.a. een wettelijk kader voor glijdende werktijden, versoepeling deeltijdarbeid, …

Politieke staking
Deze regering zet alles op alles om zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werken te krijgen en te houden, juist om zowel de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid als de pensioenen voor iedereen naar de toekomst toe betaalbaar te houden. Dat vraagt natuurlijk inspanningen van iedereen, en een zekere solidariteit tussen generaties alsook tussen de stelsels van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat net een ‘socialistische’ vakbond staakt tegen dit solidariteitsprincipe, dat net de basis is voor welvaart en welzijn voor iedereen", zegt Kamerlid Jan Spooren. Het is trouwens opmerkelijk dat het ACV niet meestaakt, wat nog meer doet vermoeden dat dit een politieke staking is, met de socialistische zuil als een verlengstuk van de oppositie. “Doodjammer, omdat het defaitistische discours van de socialistische vakbond het land geen goed doet en eigenlijk niets bijdraagt aan de politieke en maatschappelijke pensioendiscussie”, besluit Spooren.