Voorstel van decreet ingediend dat subsidiëring en erkenning sociaal-cultureel volwassenenwerk wijzigt

22 november 2019, over deze onderwerpen: Het middenveld, Cultuur

In navolging van het Vlaams regeerakkoord, dat de regels voor de subsidiëring van sociaal-culturele organisaties wil wijzigen, hebben de meerderheidspartijen een voorstel van decreet uitgewerkt en ingediend. “Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar wanneer ons voorstel wordt goedgekeurd krijgen initiatieven die samenleven bevorderen onze steun”, zeggen Marius Meremans, Cathy Coudyser en Manuela Van Werde.

Zoals geweten bepaalt het Vlaams regeerakkoord dat men binnen het sociaal-cultureel werk niet langer initiatieven wil subsidiëren die zich louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst. Organisaties die inzetten op gemeenschapsvorming genieten nog steeds onze steun. Dit voorstel vertaalt de visie van deze Vlaamse Regering inzake integratie en gemeenschapsvorming.

Intussen werd een voorstel van decreet ingediend dat de bestaande decreetgeving op dit punt aanpast. Indieners Marius Meremans, Cathy Coudyser en Manuela Van Werde lichten toe: “We willen nieuwkomers zo snel mogelijk integreren in onze Vlaamse samenleving. We reiken hen de hand om zich te engageren binnen organisaties die aan emancipatie en gemeenschapsvorming doen voor alle Vlamingen. Een kritisch Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld is belangrijk, maar organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond zorgen niet voor integratie maar voor segregatie en willen en kunnen we dus niet meer subsidiëren.”

Met dit voorstel van decreet wordt gemeenschapsvorming een prioritair beoordelingselement. Het decreet brengt ook enkele wijzigingen aan in de beoordelingsprocedure en de rol van de Vlaamse Regering in het beslissingsproces.

Over dit voorstel van decreet werd spoedadvies gevraagd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport (SARC). Het voorstel zal op korte termijn op de agenda van de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement komen. De meerderheidspartijen willen deze decreetswijziging immers zo snel mogelijk in werking laten treden zodat de betreffende organisaties voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan dit nieuwe decreet en het als leidraad kunnen gebruiken bij de komende subsidieronde.