Vlaanderen trekt buitenlands talent aan

7 december 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft aan de Vlaamse Regering zijn maatregelen voorgesteld waarmee hij meer buitenlandse talenten wil aantrekken. Procedures worden herbekeken en er wordt een dynamische knelpuntberoepenlijst opgemaakt. Doel is om gerichte arbeidsmigratie in te zetten als sluitstuk in een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

De Vlaamse arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Het aantal vacatures piekt en veel werkgevers zijn vruchteloos op zoek naar de juiste mensen om die in te vullen. Een aantal beroepen zijn echte knelpunten geworden.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Ons beleid is er een van concentrische cirkels. Eerst zoeken we binnen Vlaanderen, dan binnen België, de buurlanden, vervolgens heel Europa en tot slot de hele wereld. Die visie blijft ook in de toekomst volledig overeind: we moeten eerst de eigen talenten aan de slag krijgen. Maar wanneer het echt niet lukt, moeten we ook -ver- buiten de grenzen op zoek gaan. We hebben werkende mensen nodig om onze welvaart op peil te houden en om de kosten van de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing te kunnen dragen.”

Vandaag is het uiteraard al mogelijk om buitenlands talent aan te trekken, maar toch ondervinden bedrijven nog te veel drempels om de juiste mensen aan te trekken. Minister Muyters werkt die drempels nu weg zodat een vlotte arbeidsmigratie binnen een duidelijke visie mogelijk wordt.

Voor hooggeschoolden blijft de toegang heel laagdrempelig, zonder dat een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd moet worden. Minister Muyters voert wel een aantal wijzigingen door die de aantrekkingskracht van Vlaanderen moeten vergroten:

  • de maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid worden verlengd naar 3 jaar, in plaats van de huidige beperking tot 12 maanden
  • werknemers zullen in bepaalde gevallen ook gemakkelijker tewerkgesteld kunnen worden in een andere onderneming, zonder dat een nieuwe arbeidskaart aangevraagd moet worden
  • het loon zal, ook voor jongeren en verpleegkundigen, afgestemd worden op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt
  • bij de toekenning van een arbeidskaart zal een tewerkstellingsakkoord met het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn
  • hooggeschoolden kunnen voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt, nadat ze hier enkele jaren gewerkt hebben

Naast de nood aan hooggekwalificeerden, blijkt ook de nood aan specifiek technisch geschoold personeel in vrijwel alle sectoren. De grootste vernieuwing voor deze middengeschoolden is de dynamische knelpuntberoepenlijst. Er wordt een lijst opgemaakt met beroepen waarvoor middengeschoolden toegang krijgen tot de arbeidsmarkt zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB en zal om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Het gaat om beroepen met een structureel hoog kwantitatief tekort op onze arbeidsmarkt. Uitzonderingen op de lijst zijn mogelijk, maar enkel nadat via een individueel arbeidsmarktonderzoek aangetoond wordt dat er geen andere opties zijn om de vacature in te vullen.

Minister Muyters: “Gecontroleerde arbeidsmigratie is noodzakelijk om onze welvaart op peil te houden. We hebben buitenlandse werkkrachten nodig. Maar het kan nooit de bedoeling zijn dat onze eigen talenten van onze arbeidsmarkt verdrongen worden of minder kansen krijgen. Vandaar dat we een verbod op verdringing door buitenlandse werkkrachten als algemeen principe in onze regelgeving opnemen. We zullen daar ook controles op uitvoeren en optreden als dat nodig is.”

De nieuwe Vlaamse regelgeving op 1 januari 2019 van kracht zal gaan. Voor een aantal andere maatregelen die het aantrekken van buitenlands talent kan vergemakkelijken, kijkt minister Muyters naar de bevoegdheden van de federale regering. Het gaat dan over langer verblijfsrecht voor pas afgestudeerden en onderzoekers en stages bij Vlaamse bedrijven voor studenten die niet in ons land studeren.