Vergetelheid in Lambermontakkoord rechtgezet

28 februari 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Lokale overheid

De regio’s bepalen al jaren het uitgavenplafond voor de lokale verkiezingen. Maar na een uitspraak van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State bleek dat die bevoegdheid eigenlijk nooit werd overgedragen ( Lambermontakkoord Het Lambermontakkoord staat voor drie politieke akkoorden die in 2000-2001 de vijfde staatshervorming vastlegden. Die leverden vooral extra geld op voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap. Verder gingen nog een aantal bevoegdheden naar de regio’s. De akkoorden werden gesloten tussen Vlaamse en Franstalige liberalen, socialisten, groenen en de Volksunie, die echter verdeeld was. In die mate zelfs dat de partij uiteenviel, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de N-VA. Lambermontakkoord ) naar de gewesten door een wetswijziging. N-VA-Kamerlid Inez De Coninck zet deze ‘vergetelheid’ nu recht met een wetsvoorstel tot wijziging van de Bijzondere Wet.

Vergetelheid
In 2001 werd Vlaanderen in de praktijk bevoegd voor de limieten op vlak van verkiezingsuitgaven bij de gemeenteraadsverkiezingen, hoewel dat werd nooit wettelijk geregeld. Toen minister Homans een wijziging wou doorvoeren, stelde de Raad van State dat de federale overheid nog steeds bevoegde overheid is. Dat was voor iedereen een grote verrassing van formaat. Blijkbaar is men destijds bij het Lambermontakkoord per toeval vergeten de wet te wijzigen. “Een vergetelheid die nu wordt rechtgezet”, aldus Kamerlid Inez De Coninck.

Bevoegdheidsoverdracht
Om die situatie recht te zetten is er een tweederdemeerheid nodig in de Kamer. Dat lijkt geen probleem, want er is min of meer consensus bij de politieke partijen over de bevoegdheidsoverdracht. In de praktijk bepalen Vlaanderen, Brussel en Wallonië al hoeveel verkiezingsuitgaven politici mogen besteden aan hun campagne voor de lokale verkiezingen. Nu wordt dat ook effectief gewijzigd in de Bijzondere Wet die dat regelt. Kamerlid De Coninck is tevreden dat alle partijen zich pragmatisch opstellen in de zaak.

Het voorstel werd vandaag (28/02) goedgekeurd in de commissie Grondwet van De Kamer.