Verdragen met belastingparadijzen rolden vroeger van de lopende band. Tijd voor nieuwe procedure.

14 november 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën

Vandaag wordt er in De Morgen en Het Laatste Nieuws gewag gemaakt van onderhandelingen over een dubbelbelastingverdrag met Andorra. Vanuit socialistische hoek klinkt er kritiek omdat dergelijke onderhandelingen belastingontwijking in de hand zouden werken.

Minister Van Overtveldt: “Ik wil er even op wijzen dat er in het verleden, mede onder impuls van de socialisten, met landen als het Eiland Man, de Seychellen of Macao niet alleen onderhandeld werd. Er werden met die landen daadwerkelijk verdragen afgesloten. Dergelijke belastingverdragen werden toen aan de lopende band gesloten. Ik heb niet gewacht op het rapport van de Panamacommissie en aan mijn administratie gevraagd om al die verdragen opnieuw tegen het licht te houden.”

Op basis van die informatie wil de minister voor het einde van het jaar duidelijkheid over de diverse dossiers om te bekijken of een hervorming van deze procedures zich opdringt.

Voor wat Andorra betreft bestond er reeds een overeenkomst om gegevens uit te wisselen. Andorra is nu vragende partij voor een volwaardig dubbelbelastingverdrag. De eerste ambtelijke besprekingen zijn daarrond opgestart.

Van Overtveldt: “Het is niet omdat Andorra iets vraagt, dat we daar ook op moeten ingaan. De administratie zal, zoals de procedure voorziet, luisteren naar hun vragen. Daarna zullen we zelf de afweging maken of die vragen passen in de voorwaarden die België oplegt. Ik betreur de teneur in de berichtgeving, als zou er een ‘deal’ op til zijn. Het is niet omdat er ambtelijke besprekingen zijn dat er ook sprake is van een effectief verdrag. De huidige onderhandelingsprocedures zijn immers veel strenger dan vroeger, conform de afspraken binnen de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO.”

De minister benadrukt tot slot nogmaals dat hij wil dat er snel werk gemaakt wordt van een “zwarte lijst” voor belastingparadijzen. “Ik hoop dat we binnen de Ecofin-raad voor het einde van het jaar tot een consensus kunnen komen. Ik heb tijdens de vorige vergadering ook gepleit om sancties aan de lijst te koppelen. Als de lidstaten geen overeenstemming kunnen vinden, dan gaan we kijken wat we zelf als lidstaat kunnen doen.”