Verdere Europese aanval op sociale welvaartsstaat

De Commissie Werkgelegenheid in het Europees Parlement keurde vandaag een nieuwe Europese socialezekerheidswet goed. Voor de N-VA is deze tekst absoluut onaanvaardbaar omdat de deuren voor welvaartstoerisme wagenwijd worden opengezet.

Europees Parlementslid Helga Stevens: “Grootste struikelblok is dat iedere EU-burger na amper één dag in België gewerkt te hebben aanspraak kan maken op onze Belgische werkloosheidsuitkering. Dit kost onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid handenvol geld en is een doorn in het oog van wie wel belastingen betaalt.”

Onder de huidige Belgische regelgeving moeten EU-burgers minstens drie maanden in België hebben gewerkt, vooraleer zij hier een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. Deze regeling kwam er op aandringen van de N-VA, maar komt nu onder Europese druk te staan. “Europa heeft duidelijk geen oren naar de bekommernis van vele Europese burgers dat met een onbegrensde toegang tot sociale rechten onze sociale bescherming volledig onderuit dreigt te halen”, aldus Stevens. “Deze bekommernis lag eerder aan de basis van het heilloze pad dat werd ingezet naar de brexit, maar de EU leert dus jammer genoeg niet uit haar fouten. De voedingsbodem voor populistische antwoorden in Europa wordt zo verder aangewakkerd en dat betreur ik ten zeerste”, aldus Stevens.

Verder besliste het Europees Parlement dat Europese burgers hun werkloosheidsuitkeringen gedurende zes maanden naar een andere lidstaat kunnen exporteren. Zo kan bijvoorbeeld een Roemeen die één dag in België heeft gewerkt, terug naar Roemenië vertrekken met een Belgische werkloosheidsuitkering op zak. Stevens: “Bedenk daarbij dat België de enige lidstaat is in de EU met een werkloosheidsuitkering die onbeperkt is in de tijd. Het aanzuigeffect voor socialezekerheidstoerisme is in België dus ongemeen groot. De nieuwe Europese regels zijn dan ook een reden te meer om eindelijk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken, iets waar de N-VA al lang op aandringt.”

Diezelfde Commissie Werkgelegenheid stemde deze ochtend ook voor de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Dit nieuwe Europees agentschap zou nationale inspectiediensten beter moeten doen samenwerken en gezamenlijke sociale inspecties vergemakkelijken. Maar het Europees Parlement besliste om een stap verder te gaan en de Autoriteit niet enkel in grensoverschrijdende situaties bevoegdheden te verlenen. Stevens: “Het Europees Parlement heeft vandaag duidelijk de fundamenten gelegd voor een Europese sociale inspectie. Hiermee wordt een Trojaans paard gecreëerd dat de sociale bevoegdheden van de lidstaten steeds verder kan uithollen. Initiatieven zoals een Europese werkloosheidsverzekering worden zo niet langer ondenkbaar”, betreurt Stevens.

De N-VA hoopt dat het Europees Parlement in zijn plenaire vergadering alsnog het tij doet keren. Gebeurt dit niet, dan is het uitkijken naar de onderhandelingen met de Raad.