Verbod op managementvennootschappen binnen overheid goedgekeurd

27 maart 2019, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven, Politiek

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd dat ervoor zorgt dat personen die benoemd worden door de overheid in een raad van bestuur, adviesraad of intercommunale dit niet meer opnemen via een vennootschap. Deze wetswijziging vloeit voort uit de werkgroep Politieke Vernieuwing.

Kamerlid Brecht Vermeulen is als gewezen voorzitter van de werkgroep tevreden dat ook dit achterpoortje gesloten wordt: “Naast het inzetten op meer transparantie hebben we in de werkgroep ook verschillende achterpoortjes proberen te sluiten. Dit is er een van. Wanneer organisaties gebruikmaken van overheidsmiddelen, hebben de bestuurders uiteraard een voorbeeldfunctie op vlak van ethiek. Het ontwijken van personenbelasting door gebruik te maken van een vennootschap staat hier haaks op.”

In de nasleep van de Publifin-affaire bleek dat sommige door de overheid benoemde bestuurders in vennootschappen en organisaties zich via een managementvennootschap lieten betalen. Ook bij andere intercommunales en raden van bestuur van bedrijven waarin de overheid participeert zou dit gebeuren. Deze praktijken worden via een nieuw wetsvoorstel dus onmogelijk gemaakt. “Tijdens de werkgroep Politieke Vernieuwing zijn diverse debatten gevoerd waarbij gezocht werd naar oplossingen om de excessen die aan het licht gekomen zijn in de toekomst te vermijden. Vaak bleek dat het verhogen van de transparantie het beste systeem was, daarom hebben we de vermogens- en mandatenlijsten fors uitgebreid zowel naar het aantal personen als naar de gegevens die beschikbaar worden gesteld.

Daarnaast waren er een aantal concrete zaken waarbij we wetgevend konden ingrijpen. Het verscherpen van de financiële decumul voor parlementsleden is zo een voorbeeld, het verbod op managementvennootschapen bij intercommunales, raden van bestuur of adviesraden van bedrijven die gebruikmaken van overheidsmiddelen is een ander mooi voorbeeld. Over de grenzen van de toenmalige meerderheid en oppositie heen hebben we een regeling uitgewerkt die een algemene draagwijdte heeft. Alle organisaties waarbij de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed op heeft worden immers gevat. Ik ben dan ook erg tevreden dat de regeling vandaag afgeklopt is”, stelt Vermeulen.

In de private sector is het niet ongebruikelijk dat directieleden en bestuurders gebruikmaken van een vennootschap. Dat kan om de persoonlijke aansprakelijkheid te beperken maar ook omwille van de fiscale optimalisatie. De overheid participeert in diverse bedrijven en organisaties. Deze instanties en hun bestuurders hebben een voorbeeldfunctie. Het voorstel beoogt binnen deze entiteiten het gebruik door bestuurders te verbieden van wat doorgaans “managementvennootschappen” wordt genoemd om bezoldiging via een vennootschap te ontvangen en zo de personenbelasting te vermijden. Het optreden van de wetgever met betrekking tot de manier waarop de personeelsleden en de mandatarissen van deze rechtspersonen worden bezoldigd, is gerechtvaardigd door het feit dat zij taken van openbare dienstverlening of taken waarin de overheid participeert, uitvoeren.