Vanaf 1 januari 2019 uitzendarbeid mogelijk bij de federale diensten en overheidsbedrijven

14 januari 2019, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven

Net als andere bedrijven, worden onze federale organisaties geconfronteerd met uitdagingen op personeelsvlak. Geplande en ongeplande afwezigheden moeten opgevangen worden, er is plots meer werk of werk dat niet tot de normale taken van de organisatie behoort. In dat geval kan werken met uitzendkrachten een element van de oplossing zijn.

Voorafgaand aan de val van de regering Michel I, hebben de N-VA-ministers van Ambtenarenzaken Steven Vandeput en Sander Loones daarom werk gemaakt van een nieuwe regeling voor uitzendarbeid bij de federale diensten en overheidsbedrijven. Deze regeling werd vandaag eindelijk gepubliceerd in het Staatsblad.

Sander Loones: “N-VA wil voluit gaan voor een nog betere dienstverlening door de overheid, met tevreden en gedreven collega’s. Een organisatie die flexibel en vlot kan inspelen op plotse noden, kan zijn dienstverlening blijven verzekeren en de werkdruk bij het personeel onder controle houden. Net daarom zijn we enorm blij dat we vandaag de mogelijkheid tot uitzendarbeid invoeren bij de federale diensten en overheidsbedrijven.”
 
Tijdelijk en vrijwillig
De nieuwe regeling voorziet dat uitzendkrachten bij de overheid aan de slag kunnen in een aantal speciefieke gevallen:

  • Wanneer een tijdelijke vervanging nodig is van een contractueel personeelslid dat tijdelijk deeltijds gaat werken, of wiens arbeidsovereenkomst geschorst of beëindigd is
  • Wanneer een statutair personeelslid die zijn functie niet of deeltijds uitoefent tijdelijk vervangen moet worden
  • De tijdelijke vermeerdering van werk
  • De uitvoering van uitzonderlijk werk

Steven Vandeput: “Uitzendarbeid is een tijdelijke oplossing voor maximaal 12 maanden. Het geeft de organisaties extra mogelijkheden om hun werking te verbeteren. Door deze regeling kunnen we een oplossing bieden wanneer bijvoorbeeld loketbediende Geert onverwacht thuis moet blijven met rugpijn of wanneer Laurence in moederschapsverlof of loopbaanonderbreking is.”

Het zal de federale organisaties en overheidsbedrijven toekomen om zélf af te wegen of en hoeveel uitzendkrachten ze nodig hebben. Uitzendarbeid is zo een belangrijk, en geheel vrijwillig instrument dat de organisaties flexibel kunnen inzetten. Daarbij wordt erover gewaakt de meerkost niet uit het oog te verliezen.

Het toepassingsgebied is ruimer dan enkel de federale diensten. Ook de overheidsbedrijven, HR Rail, de Belgische Technische Coöperatie, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, Bpost, Proximus en het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers kunnen gebruik maken van uitzendarbeid.