Vakbonden fnuiken groei en jobcreatie met eis brugpensioen op 58 jaar

16 januari 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Het middenveld, Sociaal overleg, Pensioenen, Uitkeringen

"Als de federale sociale partners de bedoeling hebben om de hervormingsplannen van Michel I terug te draaien, dan zeg ik klaar en duidelijk: non!". Zo reageert voormalig staatssecretaris en Kamerlid Zuhal Demir op de eisen die de vakbonden op tafel leggen tijdens de loononderhandelingen. "Een verlaging van de leeftijd voor brugpensioen (SWT), of een verlaging van de leeftijd van de landingsbanen met een RVA De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of Office National de l'Emploi (ONEM) is een federale openbare instelling van Sociale Zekerheid. De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering toe en bepaalt onder meer het recht op en de omvang van uitkeringen. De RVA is ook bevoegd voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen en voor het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De Belgische federale regelgeving wordt uitgevoerd door de RVA. RVA -uitkering is het slechtst mogelijke signaal op dit moment."
 

De vakbonden willen de hervormingsplannen van de vorige regering-Michel I over het brugpensioen en de landingsbanen terugdraaien. Ze leggen die eis op tafel bij de loononderhandelingen. Een nieuwe verlaging van de leeftijd voor brugpensioen (SWT) naar 58 jaar, of een nieuwe verlaging van de leeftijd van de landingsbanen met een RVA-uitkering naar 55 jaar is echter het slechtst mogelijke signaal in onze steeds krapper wordende arbeidsmarkt, waarbij bedrijven steeds meer moeilijkheden ondervinden om geschikte kandidaten te vinden voor specifieke openstaande vacatures.
 
Ook werkgevers moeten kansen geven
Volgens Demir moeten we oudere werknemers en werklozen niet dumpen in diverse systemen van vervroegde uittrede op kosten van de belastingbetaler, maar moeten we langer werken ook mogelijk en haalbaar te maken. "Dat zijn we meer dan ooit onze kinderen en kleinkinderen verplicht. En ook werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen om kansen te geven aan ouderen op de werkvloer."
 
Loonkosten zullen ontsporen
De regering-Michel I voerde een economisch herstelbeleid van loonmatiging en een forse lastenverlaging op arbeid (via de Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift ) die de Loonkostenhandicap De mate waarin lonen in een bepaald land hoger liggen dan in een of meer concurrerende landen. Een loonkostenhandicap heeft in de regel een negatieve impact op de economische groei en de creatie van jobs. Daarom is er sinds 1996 in België een wet van kracht die stelt dat we geen bijkomende loonkostenhandicap meer mogen opbouwen. loonkostenhandicap volledig wegwerkte.

"De buitensporige eisen van de vakbonden zullen de loonkosten doen ontsporen en de economische relance volledig tenietdoen", aldus Demir. "We zetten beter in op extra jobcreatie en netto-loonsverhogingen om de koopkracht van de werknemers verder te versterken."
 
Het is trouwens dankzij de sterke private jobcreatie en de daling van de werkloosheid dat er de voorbije jaren de nodige budgettaire ruimte was om 100 procent van de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe te besteden aan een verhoging van de laagste sociale minima, tegenover slechts 60 procent besteding van de welvaartsenveloppe tijdens de regering-Di Rupo in 2011-2014. Bovendien heeft de regering-Michel I ook voor de periode 2019-2020 een besteding van 100 procent van de welvaartenveloppe van 700 miljoen euro voorzien.
 
"Dit laatste bewijst dat het economisch herstelbeleid van Michel I, niet alleen voor meer jobs zorgde, maar ook een zeer sociaal beleid was. We gaan er dan ook van uit dat de ontslagnemende federale regering dit akkoord in het kader van de arbeidsdeal ook naleeft in de besteding van de welvaartsenveloppe in 2019-2020," besluit Demir.