Uitkering voor personen met een handicap en het leefloon worden opnieuw verhoogd

12 januari 2017, over deze onderwerpen: Armoede, Uitkeringen, Personen met een beperking

In het kader van hun nieuwe Interprofessioneel akkoord 2017-2018 adviseren de sociale partners aan de regering om vanaf september 2017 de Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT) verder te verhogen met 2,9 procent. Het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen zou verhogen met 0,9 procent. Hierdoor worden de IVT en het leefloon opnieuw even hoog. Staatssecretaris Elke Sleurs reageert tevreden.

Staatssecretaris Elke Sleurs, bevoegd voor personen met een handicap en armoedebestrijding: “Ik heb sterk geijverd voor de gelijkschakeling van de IVT aan het leefloon en voor een bijkomende verhoging van de sociale minima, die nog bovenop de automatische indexering wordt toegekend. We hebben expliciet gevraagd om hiermee rekening te houden bij de verdeling van de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe . Ik ben bijzonder tevreden dat de sociale partners ons daarin gevolgd zijn.”

De federale regering heeft van bij haar aantreden ingezet op een substantiële verhoging van de sociale minima. Dit geeft in totaal sinds de start van de regering tegen september 2017 +9 procent voor zowel IVT als leefloon. Op jaarbasis zal dit +600 euro zijn voor samenwonenden, +900 euro voor alleenstaanden en +1200 voor gezinshoofden.

Met het verhogen van de sociale minima en het beleid gericht op jobcreatie in de private sector maakt deze regering structureel werk van armoedebestrijding.

De cijfers van de EU-SILC 2015 en van het Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau bevestigen dat deze aanpak werkt. Voor het eerst in jaren zien we een lichte daling van het armoederisico. Volgens het Planbureau daalt het aantal mensen met risico op armoede en sociale uitsluiting tegen 2018 met 104.000 personen. Tegen 2030 daalt het risico, bij ongewijzigd beleid van 21,1 naar 16,1 procent. De projectie van het Planbureau bevestigt dus de cijfers van de EU-SILC 2015, waarin het armoederisicopercentage in 2015 ten opzichte van 2014 daalt met 0,6 procent, kinderarmoede met 0,8 procent, en armoede bij ouderen met 0,9 procent.

“Er is nog veel werk voor de boeg”, zegt Elke Sleurs. “We zijn er nog niet maar we moeten resoluut verder gaan op de ingeslagen weg.”