Steeds meer langdurig zieken volgen een traject naar werk

6 december 2016, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Uitkeringen

Steeds meer langdurig zieken volgen bij de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB vrijwillig een traject naar werk. Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar ging het om ruim 3.000 personen. In vergelijking met 2014 is dat meer dan een verdubbeling. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) aan Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters (N-VA). “Uit de cijfers blijkt dat langdurig zieken wel degelijk opnieuw aan het werk willen”, zegt Ronse. “Het Vlaams en federaal beleid dat langdurig zieken stimuleert om opnieuw aan de slag te gaan, blijkt een schot in de roos te zijn.”

Sinds 1 oktober 2012 gelden nieuwe afspraken voor de samenwerking tussen de VDAB, GTB (gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap), het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV en de ziekenfondsen over de begeleiding van langdurig zieken naar werk. Dit afsprakenkader focust op het activeren van als arbeidsongeschikte erkende personen, die reeds een akkoord hebben van hun geneesheer om opnieuw werk te zoeken. Via de VDAB worden zij dan begeleid voor een individueel traject op maat, afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de langdurig zieken.

Axel Ronse: “De versterkte samenwerking en communicatie tussen de VDAB, GTB, de ziekenfondsen en het RIZIV werpt zijn vruchten af. In 2012 werden 759 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk, in 2014 was dit aantal reeds gestegen tot 1.723 en tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar volgden maar liefst al 3.035 arbeidsongeschikten een traject naar werk.”

Langdurig zieken kunnen een basistraject volgen, waarbij de VDAB hulp bij het solliciteren en andere tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanbiedt. Sommigen personen hebben meer begeleiding nodig. Voor hen wordt dit basistraject aangevuld met een opleidingstraject met het doel nieuwe competenties te verwerven.

De uitstroom naar werk van de volledig uitgevoerde trajecten bedraagt 39,5 procent. Werkzoekenden die een basistraject beëindigden, stroomden in 33 procent van de gevallen door naar werk. Voor mensen die een opleidingstraject beëindigden ligt dat percentage gevoelig hoger, nl. op 59 procent.

“De samenwerking wordt positief geëvalueerd door alle betrokken partijen”, beklemtoont Axel Ronse. “Via een snelle activering en een goede begeleiding zullen meer arbeidsongeschikt erkende personen de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Daarbij is het belangrijk dat ook de werkgevers voldoende geresponsabiliseerd, ondersteund worden voor de inspanningen die zij leveren in functie van de re-integratie van arbeidsongeschikt erkende werkzoekenden. ”