Roerende voorheffing: maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking

28 september 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën

De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Financiën een voorontwerp van wet goed dat zich focust op de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking via de roerende voorheffing. Dit voorontwerp wil zowel oneigenlijke vrijstellingen van de roerende voorheffing tegengaan als de opeisbaarheid van roerende voorheffing vergemakkelijken in het geval van een onterechte vrijstelling of terugbetaling. Dit zal gerealiseerd worden aan de hand van drie nieuwe maatregelen.

1. Schuldenaar
Het wordt mogelijk om de verkrijger van de roerende inkomsten aan te wijzen als de schuldenaar van de roerende voorheffing wanneer er een onrechtmatige vrijstelling van de roerende voorheffing is vastgesteld of de roerende voorheffing onterecht aan hem/haar is terugbetaald.

Momenteel verloopt een terugvordering via de burgerlijke rechtbank, maar dit voorontwerp van wet zal het mogelijk maken om een onrechtmatige terugbetaling van de roerende voorheffing terug te vorderen via de procedure van een kohier. Dit vergemakkelijkt de terugvordering.

2. Volle eigendom van onderliggende effecten
Op dit moment kan de roerende voorheffing soms tweemaal worden gerecupereerd. Zulke onterechte verrekening van de roerende voorheffing op dividenden zal tegengegaan worden.

Om de verrekening te kunnen toepassen moet de belastingplichtige daarom voortaan de volle eigendom van de onderliggende effecten hebben op de datum waarop de rechthebbenden van de dividenden worden geïdentificeerd. De mogelijkheid tot verrekening wordt op die manier alleen toegekend aan de partij die als rechthebbende van het dividend wordt beschouwd.

3. Pensioenfondsen: dividenden minimaal 60 dagen aanhouden
Momenteel is het voor Belgische en buitenlandse pensioenfondsen mogelijk om de effecten waaruit dividenden voortkomen en waarvoor zij een vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing genieten minder dan 60 dagen aan te houden. Deze korte periode sterkt het vermoeden dat de rechtshandeling waarmee de dividenden verbonden zijn, kunstmatig is.

Het pensioenfonds zal binnenkort moeten aantonen dat er geen kunstmatige rechtshandeling aan de basis lag. Alleen zo kan het pensioenfonds nog aanspraak maken op de vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing.

Deze maatregel maakt dus een onderscheid tussen enerzijds de langetermijnparticipaties, waarbij het nog steeds de administratie is die moet aantonen dat er een kunstmatige constructie aan de basis van de verzaking ligt, en anderzijds de kortetermijnparticipaties waarbij de bewijsplicht bij de belastingplichtige komt te liggen, die zal moeten aantonen dat er geen sprake is van een kunstmatige constructie.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State .

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Om fraude aan te pakken moet er ook proactief ingegrepen worden. Sancties achteraf op zich volstaan niet. Met dit wetsontwerp dijken we de pistes die aanleiding kunnen geven tot fraude of ontwijking opnieuw in.”