Regering mag rol niet lossen en moet verder hervormen en minder uitgeven

14 juni 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Pensioenen, Belastingen, Financiën, Federale begroting

Zowel de Nationale Bank als verschillende internationale instellingen verwachten een hogere Belgische economische groei en loven de hervormingen die geleid hebben tot meer jobs en meer koopkracht. Desondanks blijft de begroting met een gat van miljarden euro’s een zorgenkind. “We moeten dan ook verder blijven snoeien in de uitgaven en mogen de hervormingstrein niet laten stilvallen”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker.

Het rijtje is intussen lang: na de Europese Commissie, het IMF Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends. IMF , de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO en het Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau sluit nu ook de Nationale Bank van België ( NBB De Nationale Bank van België (NBB) is de Belgische centrale bank. Sinds de invoering van de euro is de NBB één van de deelnemers aan het Eurosysteem, waarvan de Europese Centrale Bank met zetel in Frankfurt het centrum is. De Nationale Bank van België is vandaag een naamloze vennootschap. De helft van de aandelen is in handen van de Belgische staat. NBB ) zich aan bij de consensus dat de Belgische economie dit en volgende jaren meer zal groeien dan eerder verwacht werd. De NBB verwacht dit en komende jaren telkens een groei van 1,6 procent. Ter vergelijking: vorig jaar, in 2016, bedroeg de groei 1,2 procent.

Een andere consensus onder de instellingen is de lof voor de doorgevoerde hervormingen: de OESO loofde expliciet de belastingverlagingen in de Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift van 8 miljard euro als motor voor jobs en koopkracht. Samen met de flexibilisering van de arbeidsmarkt resulteert dat volgens de Nationale Bank in meer dan 200.000 netto bijkomende jobs tijdens deze legislatuur, een fenomenale prestatie in historisch perspectief. Volgende jaren komt die helemaal op kruissnelheid met een verdere verlaging van de personenbelasting. Meer jobs en minder belastingen betekenen samen extra koopkracht voor de mensen: de NBB stelt dat het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen dit jaar toeneemt met 1,5 procent en de komende jaren met 2,3 en 2,2 procent. Samen is dat dus 6 procent, bovenop prijsstijgingen, bovenop de Inflatie De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht. inflatie . Werken lonend maken, daarmee vervullen we een van onze belangrijkste verkiezingsbeloftes.

De grootste uitdaging blijft het begrotingstekort. Net als de voorbije jaren wegen de extra uitgaven voor pensioenen en andere stelsels in de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid zwaar door. “Minder uitgeven en verder hervormen is meer dan ooit de boodschap”, stelt Dedecker. “We moeten het momentum van de aantrekkende groei ten volle grijpen, en mogen die niet fnuiken met nieuwe belastingen. Tegelijk moeten we verder hervormen, onder meer in de sociale zekerheid, om de factuur voor de komende generaties niet te bezwaren. De nalatigheid van vorige regeringen liet de pensioenuitgaven ontsporen en de voorbije vijf jaar stijgen met 8 miljard euro tot zo’n 10 procent Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp . De pensioenhervorming van deze regering halveerde de toekomstige extra factuur, op die manier moeten we verder gaan in de gehele sociale zekerheid.