Regering beslist over verder uitdoven en activeren van Brugpensioen (SWT)

16 november 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen

“Gelet op het toenemende aantal moeilijk invulbare vacatures in steeds meer sectoren in de private en publieke sector is het meer dan ooit onverantwoord om oudere werknemers op kosten van de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. Sociale Zekerheid vervroegd op brugpensioen (SWT) te sturen”, zegt Kamerlid Wim Van der Donckt.

Daarom besliste de regering vandaag om de minimale leeftijd voor brugpensioen bij bedrijven in herstructurering of collectief ontslag te verhogen van 56 jaar (cf Carrefour) naar 59 jaar (2019) en 60 jaar (2020), verstrengt de loopbaanvoorwaarde voor SWT naar 41 jaar en verhoogt de leeftijd tot wanneer ze beschikbaar moeten blijven voor een nieuwe job naar 63 jaar (2019) en 65 jaar (2020). Daarnaast voorziet de regering in een nieuw recht op outplacement ter waarde van 3.600 euro voor nieuwe SWT’ers.

“Als we de gecreëerde extra jobs en vacatures ook effectief willen invullen en de stijgende kost van de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing willen opvangen is het vandaag meer dan ooit alle hens aan dek op onze arbeidsmarkt”, vervolgt Wim Van der Donckt.

Een aantal andere belangrijke maatregelen uit de arbeidsdeal zoals de versterking van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen (wie zonder werk valt, zal zijn uitkering sneller zien dalen tot een minimum. In de eerste maanden van de werkloosheid zal de uitkering wel hoger liggen dan vandaag) worden in de komende weken concreet uitgewerkt en beslist. “We hebben met deze regering nog enkele maanden tijd om uitvoering te geven aan deze belangrijke maatregelen uit de arbeidsdeal”, stelt Wim Van der Donckt. “En vanuit de N-VA-fractie zal de komende weken nauwlettend toegezien worden op de realisatie ervan.”