Reactie op persbericht VSGO en VASO: Studenten terecht woedend op De Block

24 april 2019, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Gezondheidszorg, Artsen

De N-VA vindt het net als de studentenverenigingen VSGO en VASO onaanvaardbaar dat minister De Block (Open Vld) opnieuw buigt voor de chantage van de Franstaligen in het dossier van de RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV -nummers voor de studenten geneeskunde.

“Al 20 jaar lang organiseert Vlaanderen een ingangsexamen voor de studies geneeskunde om te waken over de kwaliteit en betaalbaarheid van onze geneeskunde”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel. “Al even lang zijn er in Vlaanderen aspirant-studenten en hun gezinnen die teleurgesteld achterblijven. Terwijl hun Franstalige tegenhangers deze filter niet moeten doorlopen. Nochtans gaat het om Belgische wetgeving die geldt voor beide gemeenschappen. Alleen weigert de Franse gemeenschap al decennia lang halsstarrig om de wet uit te voeren. Elke keer opnieuw gebruiken ze hun studenten - die hierdoor feitelijk geen recht hebben op een RIZIV-nummer na het afstuderen - als levend schild, om toch maar een tegemoetkoming te krijgen. En elke keer geven de Vlaamse traditionele partijen toe. We hopen dat de benadeelde Vlaamse studenten tegen het KB van De Block naar de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State zullen stappen. Voor ons ligt dit dossier na de verkiezingen hoe dan ook opnieuw prominent op tafel. En moesten we nog een argument nodig hebben gehad voor de splitsing van de gezondheidszorg, dan is dit er één die kan tellen.”

Het was onder impuls en zware druk van de N-VA dat deze regering eindelijk tot een akkoord kwam in het dossier van de artsenquota. Het resultaat was een wetsontwerp dat de verantwoordelijke Franstalige politici dwong een filter in te stellen en het overtal aan artsen van het verleden af te bouwen. Enkel dan zouden de huidige studenten een RIZIV-nummer krijgen om te vermijden dat zij slachtoffers werden van hun nalatige politici.

Waals minister van Onderwijs Marcourt (PS) zag zich verplicht een ingangsexamen te installeren, maar slaagde er vervolgens in dubbel zoveel studenten toe te laten dan dat er RIZIV-nummers voorzien waren. Bovendien weigerde hij het akkoord te tekenen dat het huidige overschot Franstalige studenten alsnog een RIZIV-nummer zou geven op voorwaarde van een efficiënte filter. Minister De Block toonde zich meermaals stoer in het parlement en zei letterlijk dat ze niet zou plooien voor de druk van de PS-minister en bij uitblijven van een filter geen RIZIV-nummers zou voorzien. Om dan plots in volle paasvakantie in de ministerraad een KB neer te leggen waarbij ze alle voorwaarden laat vallen. “Opnieuw worden de Vlaamse studenten gediscrimineerd en nogmaals tonen de Franstaligen aan dat ze zich van het federale niveau niets aantrekken als het hen niet goed uitkomt.”

De N-VA heeft dan ook alle begrip voor de vragen van de Vlaamse studenten geneeskunde, verenigd in VGSO & VASO. “Wij steunen het KB van minister De Block absoluut niet en roepen de andere Vlaamse partijen op om openlijk kleur te bekennen”, stelt Van Peel. “Ook de vraag naar grotere transparantie vanuit de Planningscommissie ondersteunen wij volledig. Met hun advies over dit KB gaan ze – niet voor het eerst - lijnrecht in tegen hun vorige adviezen. Naar verluidt was ook maar een minderheid van de leden aanwezig op deze spoedvergadering.”

Een belangenconflict is in deze spijtig genoeg niet de oplossing. Niet alleen is het KB vreemd genoeg nog niet gepubliceerd, maar bovendien wordt in het KB het lot van enkele Vlaamse studenten gekoppeld aan de Franstalige. Na jarenlang in ondertal te zijn geweest, is er dit jaar immers een klein overschot aan Vlaamse studenten. En ook zij dreigen bij een belangenconflict niet tijdig hun RIZIV-nummers te ontvangen.

“Dit dossier moet voor de N-VA na de verkiezingen terug op tafel komen”, stelt Van Peel. “Als men een helder voorbeeld zoekt waarom Vlaanderen zijn eigen gezondheidsbeleid moet kunnen voeren, dan kan deze casus wel tellen. Als men in Franstalig België in een andere richting wil blijven doorgaan, ondanks de federale wetgeving ter zake moeten ze er ook zelf de rekening voor betalen. Want de overconsumptie die het gevolg is van het enorme overtal aan artsen in Franstalig België wordt natuurlijk betaald met het federaal gezondheidsbudget. De PS heeft zelf de federale wet eind jaren negentig mee ingevoerd. Maar hun zogenaamd Belgicistisch gevoel geldt duidelijk alleen als het de Franstaligen goed uitkomt.”