Raad van State oordeelt dat taken van 'federale economische adviseurs' beperkt worden tot informatieverstrekking

5 januari 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel, Buitenlandse Zaken, Diplomatie

In een arrest van 27 december jl. oordeelde de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State dat de taken van de 'adviseurs in de economische diplomatie', die verbonden zijn aan de federale ambassades, beperkt zijn tot informatieverstrekking en niet tot het aanknopen van externe contacten met het bedrijfsleven. In 2013 spande de vorige Vlaamse Regering deze zaak aan bij de Raad van State.

Het aantrekken van buitenlandse investeringen en het promoten van onze export is sinds de vierde staatshervorming een exclusieve bevoegdheid van de deelstaten, met uitzondering van FINEXPO en Delcredere, die een federale bevoegdheid blijven. Toch besliste de regering-Di Rupo in 2013 om federale adviseurs in de economische diplomatie aan te stellen. De vorige Vlaamse Regering vroeg daarop de nietigverklaring van dit KB bij de Raad van State.

Minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid: "Hoewel de Raad van State het KB an sich niet nietig verklaart, is door dit arrest heel duidelijk dat de bevoegdheid inzake het aantrekken van investeringen en het promoten van handel exclusief bij de deelstaten ligt."

Concreet is de taak van de adviseurs volgens de Raad van State beperkt tot informatieverstrekking. Zij mogen niets anders doen dan hun kennis en ervaring inzake sociale, economische, handels- of financiële aangelegenheden ter kennis stellen van de federale minister van Buitenlandse Zaken, van de diplomatieke en consulaire posthoofden en – indien zij dat wensen – van de vertegenwoordigers van de gewesten. Indien zij een actievere rol zouden spelen, dan zouden zij bevoegdheidsoverschrijdende handelingen stellen, zo oordeelt de Raad van State. Ze mogen louter informeren, ze mogen geen actievere rol spelen.

Geert Bourgeois: "Voor onze Vlaamse diplomaten en Vlaamse economische vertegenwoordigers, maar in de eerste plaats voor onze Vlaamse bedrijven, is dit belangrijk. Want Vlaanderen leeft van de export. Hoewel de samenwerking op het terrein tussen de federale ambassades en de deelstaatvertegenwoordigers goed verloopt, zit de knowhow, de ervaring en het netwerk voor het ondersteunen van bedrijven ontegensprekelijk bij de deelstaten. Flanders Investment and Trade geniet hiervoor een hele grote waardering bij onze bedrijven, met een tevredenheid van meer dan 90 procent. Het is dan ook logisch dat Flanders Investment and Trade (FIT) de externe relaties met de internationale bedrijfswereld onderhoudt."