Raad van Europa trekt de Conventie van Genève in twijfel

26 januari 2017, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees beleid

In de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa vond vandaag een urgentiedebat plaats onder de titel ‘The need to reform European migration policies’. In de resolutie werd een opening gemaakt om de criteria om vluchtelingen te erkennen voorzien in de Vluchtelingenconventie van 1951 te herinterpreteren.

Op 22 september 2015 gaf N-VA-voorzitter Bart De Wever aan de UGent het openingscollege politicologie. Daar pleitte hij als eerste voor een herziening van de Conventie van Genève. Deze conventie werd in 1951 afgesloten en door 150 landen ondertekend. Het internationale verdrag legt de definitie vast van wie een Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling is. De geopolitieke context waarin die Conventie werd opgesteld is vandaag niet meer dezelfde. De erkenning van vluchtelingen op zich werd tijdens dit college door Bart De Wever niet in twijfel getrokken maar hij had ernstige bedenkingen bij de gevolgen van de definitie zoals gedefinieerd door de conventie. Hij stelde letterlijk dat “niet alleen onze eigen wetten minder gul moeten zijn voor vluchtelingen, ook de internationale rechtsregels moeten worden aangepast. De Conventie van Genève moet worden herzien.” Deze uitspraak lokte toen heel wat verontwaardiging uit.

Vandaag blijkt dat in ruim Europa dezelfde mening geldt. De parlementaire Assemblee van de Raad van Europa stemde vandaag een resolutie waarin er wordt opgeroepen om de juridische gevolgen van de erkenning van de vluchtelingenstatus voorzien in de Conventie van Genève te gaan interpreteren, in het bijzonder de erkenningscriteria alsook de definitie van een veilig derde-land.

Kamerlid en lid van de parlementaire Assemblee Daphné Dumery (N-VA): “Heel wat landen worden geconfronteerd met het feit dat het niet meer uit te leggen valt waarom erkende vluchtelingen automatisch en onmiddellijk alle sociale rechten worden toegekend ook al hebben ze niet bijgedragen tot de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid . De Conventie van Genève laat zogezegd niet toe dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de eigen bevolking en de erkende vluchtelingen. Dit wordt nu in twijfel getrokken. Met een ruime meerderheid werd aldus gestemd dat er opgeroepen wordt om deze conventie te herinterpreteren.”