Oproep ACV om niet mee te werken aan arbeidsre-integratie van langdurig zieken is totaal verkeerd signaal

29 maart 2018, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Het middenveld, Ziekte, Personen met een beperking

De christelijke vakbond (ACV) adviseert in haar ledenblad ‘Visie’ aan langdurig zieken om een oproep van de arbeidsgeneesheer straal te negeren als die overleg organiseert rond de opmaak van een zogenaamd ‘re-integratieplan’ (plan om die zieke terug aan de slag te helpen). Een compleet fout signaal, stelt Kamerlid Jan Spooren.

“Iedereen beseft ondertussen dat het hoog en nog steeds groeiend aantal langdurig zieken (nu al over de 400.000) enorm problematisch is. Zowel voor de langdurig zieke zelf die wordt gedumpt in inactiviteit, als voor de werkgevers.” Die laatsten zijn namelijk binnen een groeiende economie naarstig op zoek naar elk beschikbaar talent om die jobs in te vullen. Ook voor de financiële gezondheid van onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , is het trouwens broodnodig dat zoveel mogelijk langdurig zieken hun uitkering kunnen inruilen voor een loon. 

“We delen de bekommernis van het ACV dat veel re-integratietrajecten eindigen met de conclusie dat het werk bij de oude werkgever niet meer kan worden hervat”, stelt Jan Spooren. “Maar je mag van een belangrijke speler zoals het ACV toch verwachten dat ze constructief mee zoeken naar verbeteringen in plaats van de boel te saboteren. Zeker als je weet dat deze organisatie telkens opnieuw luid roept dat het onzin is dat langdurig zieken niet zouden meewerken aan een re-integratieproces, en zich mordicus blijft verzetten tegen elke vorm van Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering .”

Jan Spooren vindt wel dat minister De Block de methodologie van het re-integratieplan dringend moet verbeteren. “Net omdat de terugkeer naar de oude job voor vele langdurig zieken niet mogelijk blijkt, moet van in het begin ook worden gekeken naar mogelijkheden bij andere werkgevers”, stelt Spooren. “Bovendien moeten we weg van een te medische benadering en pleiten wij ervoor om ook bij die eerste evaluatie de regionale tewerkstellingsagentschappen reeds te betrekken”, aldus Spooren.

Daarnaast blijkt uit deze oproep van het ACV dat er wel degelijk dringend werk moet worden gemaakt van responsabiliserende sancties voor zowel werkgevers, werknemers, als artsen die niet constructief meewerken aan een re-integratieproces. “Hierover werden binnen de regering al een hele tijd geleden sluitende afspraken gemaakt, en minister De Block moet die ook maar eens uitvoeren”, besluit Jan Spooren.