Ook in 2018 veel juridische procedures tegen scholen

20 december 2019, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Justitie

Uit nieuwe cijfers die Vlaams parlementslid Karolien Grosemans opvroeg, blijkt dat ook in 2018 de juridisering in het onderwijs niet afgenomen is. “De cijfers blijven wel constant, maar zijn gewoon al veel te hoog. De komende jaren moeten we echt inzetten op een afbouw van de juridisering”, aldus Grosemans.

Een onderwijsklacht kan worden ingediend bij verschillende instanties. De Commissie inzake Leerlingenrechten is verantwoordelijk voor alles wat met inschrijvingen te maken heeft. Zij ontvingen in 2018 maar liefst 92 klachten. Het grootste aantal klachten kwam binnen bij de Raad voor betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. 697 zaken werden daar opgestart in 2018. Vooral bij de overmachtsdossiers (het niet kunnen deelnemen aan examens, waarvoor het verloren leerkrediet wordt teruggevraagd) is er de laatste jaren een grote stijging: van 304 klachten in 2014 tot 506 vorig jaar. Tot slot werden er in het schooljaar 2017-2018 zelfs 22 unieke zaken aangespannen voor de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State om een B- of C-attest te schorsen.

Voortdurend indekken 

“Deze juridisering van het onderwijs heeft verregaande gevolgen voor leerkrachten”, aldus Grosemans. “Zij zijn nu meer bezig met administratieve documenten om zich in te dekken tegen mogelijke rechtszaken, in plaats van te doen wat ze horen te doen: les geven. Dit alles draagt enorm bij aan de torenhoge planlast die de werkdruk in het onderwijs sterk verhoogt. Uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV blijkt ook dat die druk de laatste jaren alleen maar erger geworden is en zwaar weegt op de leerkrachten. De komende jaren moeten we echt inzetten op een afbouw van de juridisering. De minister zal daarvoor de dialoog aangaan met ouders en scholen. Dat kan ik enkel toejuichen.”