Onderhoudsgerechtigde moet mogelijkheden kennen bij niet-betaling onderhoudsbijdrage

27 juni 2017, over deze onderwerpen: Justitie

Het bestaan van loondelegatie moet worden opgenomen in elk vonnis dat onderhoudsbijdragen vaststelt. Dat zegt N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot. Haar wetsvoorstel hierover werd vandaag unaniem goedgekeurd in de commissie Justitie. “De bestaande wettelijke mogelijkheden om onderhoudsbijdragen af te dwingen, zijn veel te weinig gekend”, zegt Uyttersprot. “Onderhoudsgerechtigden weten dankzij mijn voorstel precies wat ze kunnen doen als hun ex-partner niet betaalt.”

De cijfers liegen er niet om: elke dag worden gemiddeld 7 klachten geregistreerd voor familieverlating of klachten wegens het niet-betalen van onderhoudsbijdragen. “Te veel onderhoudsplichtigen betalen de onderhoudsbijdragen niet en doen al het mogelijke om zich hieraan te onttrekken”, zegt Uyttersprot. “Hoewel de huidige wetgeving voorziet in een aantal alternatieve straffen om de onderhoudsgerechtigde aan te zetten tot betaling, stellen we vast dat er weinig of geen gevolg aan wordt gegeven.”

Informeren
In de eerste plaats moeten ouders beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun kinderen. Daarnaast is het ook belangrijk om onderhoudsgerechtigden en –plichtigen te informeren over hun wettelijke mogelijkheden. Zo is het sinds 2010 mogelijk om aan de rechter een ontvangstmachtiging te vragen voor de verschuldigde geldsom.

Justitie in mensentaal
“Het is belangrijk om mensen goed en duidelijk in te lichten. Zo is het beter om in het vonnis van de rechter, dat de onderhoudsbijdragen vaststelt, een clausule op te nemen die in mensentaal uitlegt wat de onderhoudsgerechtigde kan doen wanneer de onderhoudsplichtige de alimentatie twee keer niet betaalt (in het jaar voorafgaand aan het verzoek). Aan de rechter wordt dus de toelating gevraagd om de onderhoudsbijdrage automatisch en rechtstreeks van het inkomen van de onderhoudsplichtige te halen”, aldus Uyttersprot. “Ik ben verheugd dat het voorstel unaniem werd goedgekeurd in de commissie Justitie. Het is duidelijk dat het belang wordt ingezien om enerzijds de onderhoudsplichtige te waarschuwen zijn/haar verplichting na te komen en anderzijds informatie te verschaffen omtrent hun mogelijkheden bij niet-betaling van de onderhoudsbijdrage.”