Nu er twee derde van de weg is afgelegd, mogen we niet stilvallen

15 maart 2018, over deze onderwerpen: Federale begroting

Uit een update van het monitoringcomité, de groep topambtenaren dat de begroting opvolgt, blijkt dat het begrotingstekort 1,4 miljard euro groter zou zijn dan voorzien. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Je moet het wel direct corrigeren en dan wel aan uitgavenzijde. Daarom wees Kamerlid Johan Klaps minister Wilmès nog eens op haar verantwoordelijkheid om de gemaakte afspraken na te komen.

De regering had zich immers tot doel gesteld de staatsfinanciën te saneren na een tekort van 3,1 procent. Nu er twee derde van de weg is afgelegd, mogen we niet stilvallen.

Het monitoringcomité rapporteert dat er 700 miljoen euro nodig is om dit jaar aan de Europese regels te voldoen. Het doel van de budgetronde moet echter zijn om 1,4 miljard euro vrij te maken zodat de doelstelling van een structureel tekort 0,68 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP wordt bereikt. Het rapport van het monitoringcomite gaf aan dat de inkomsten op pijl zaten en dat het probleem dus aan de uitgavenzijde te zoeken is. Daar moet er dus verder bespaard worden. Te beginnen door het uitvoeren van een aantal reeds besliste maatregelen.

“We mogen er toch van uitgaan dat de afspraken van enkele maanden geleden gehonoreerd worden?”, vroeg Klaps aan minister Wilmès.

Maar de minister verzekerde dat er door jobcreatie besparingen zijn in de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid en in de werkloosheidsuitkeringen. Dit heeft een positieve impact op de begroting waar met de juiste spirit aan wordt gewerkt. Het rapport is een tussenstand.