Nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid

Door corona streven we ernaar om de resterende lestijd maximaal in te vullen. Scholen gaan op zoek naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes. Daarvoor moeten ze soms afwijken van hun schoolreglement. Om ervoor te zorgen dat dit allemaal rechtsgeldig gebeurt, werden tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement voorstellen van nooddecreet goedgekeurd die afwijkingen op het schoolreglement mogelijk maken. Met de decreten geven we scholen ook de mogelijkheid om tot en met de laatste week van juni les te geven en evaluaties/examens te organiseren.

Door corona komen de traditionele (eind)examens in het leerplichtonderwijs in het gedrang en gaan scholen op zoek naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes. In het schoolreglement ligt immers vast hoe en wanneer scholen evalueren en ook welke gewichten ze aan bepaalde onderdelen geven. Als ze daarvan afwijken, vrezen scholen voor juridische procedures met jongeren of ouders die het resultaat aanvechten. Met de meerderheidspartijen dienden we daarom twee nooddecreten in: een voorstel van bijzonder decreet voor het gemeenschapsonderwijs en een voorstel van decreet voor de andere onderwijsverstrekkers. Die decreten bieden de scholen de nodige rechtszekerheid als ze hun schoolreglement aanpassen voor het schooljaar dat bezig is.

De voornaamste bepalingen zetten we voor u graag op een rijtje :

  • Scholen kunnen hun schoolreglement aanpassen zodat de wijze van evalueren overeen stemt met de realiteit door corona. Dit dient dan ook duidelijk gecommuniceerd te worden naar ouders en leerlingen na overleg met het personeel.
  • Er worden enkele termijnen versoepeld en verlengd, zodat het resterende schooljaar maximaal kan worden gebruikt om les te geven. Concreet kunnen scholen ervoor kiezen om na 30 juni nog te delibereren en proclamaties te organiseren en dit tot uiterlijk dinsdag 7 juli en dit na overleg met het personeel hierover.
  • Ook voor inschrijvingen voor volgend schooljaar heeft deze periode gevolgen. Het is in coronatijden immers onverantwoord om aan ouders en leerlingen te vragen zich fysiek te laten inschrijven voor het komende schooljaar. Daarom worden de fysieke inschrijvingen op scholen opgeschort door dit decreet en kan men dit op een digitale manier doen. Eind 2019 werd beslist dat de implementatie van een nieuw inschrijvingsdecreet met een jaartje zou worden uitgesteld, tot het schooljaar 2021-2022. We vallen voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020-2021 terug op het voorgaande decreet. In het kader van de coronamaatregelen werd nu beslist de implementatie van een nieuw decreet nog een jaartje uit te stellen en ook voor het schooljaar 2021-2022 (inschrijvingen voorjaar 2021) het huidige decreet te gebruiken.
  • Voor het volwassenenonderwijs was het tot nu al mogelijk om te werken met een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs, maar nog niet voor volledig afstandsonderwijs. Ook dat wordt met dit decreet mogelijk gemaakt.
  • Voor het buitengewoon onderwijs voorzien we voor volgend schooljaar in tijdelijke verslagen indien een handelingsgericht diagnostisch traject niet volledig kan worden doorlopen. Tijdens het schooljaar moet dit traject worden afgerond en moet het verslag definitief worden.
  • Voor de berekening van de studietoelages voor kotstudenten worden de maanden maart, april, mei en juni ook meegerekend als zijnde “op kot met een geldig huurcontract”, ook al is het huurcontract intussen reeds opgezegd.

We geven met deze nooddecreten de nodige kansen aan scholen om zich zo te organiseren dat leerlingen en studenten het maximale halen uit de beschikbare lestijd. Het is nu aan het onderwijsveld om zich verder te organiseren en goed te communiceren naar leerlingen, studenten en ouders. Als N-VA wensen we hen hierbij succes, moed en creativiteit.